COMGEST ECONOMISTES S.L.

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (DECRET LLEI 33/2020 DE 30 DE SETEMBRE)

 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari

– 1 de maig: publicació del padró provisional
– 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
– 15 de juliol: data límit per domiciliar el pagament de l’exercici 2020
– 1 de setembre: publicació del padró definitiu
– A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

 Es pot consultar l’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro

Subjectes passius de l’impost:

 a) Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 1. b) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
 2. c) Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d’acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

Fet imposable

 Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 1. a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients, a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).
 2. b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).

A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:
– Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
– Els vehicles proveïts de permisos temporals.

Supòsits de no subjecció

 No estan subjectes a l’impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el Registre de vehicles per l’antiguitat del model, puguin ésser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d’exhibicions, certàmens o curses limitades a vehicles d’aquesta naturalesa.

Els vehicles que no generen emissions de diòxid de carboni, com és el cas dels vehicles 100% elèctrics, no estan subjectes a l’impost.

Càlcul de la base imposable

 La base imposable coincideix amb les emissions oficials de diòxid de carboni que consten en el certificat expedit pel fabricant o l’importador del vehicle.

Quan no es disposa de les emissions oficials de diòxid de carboni, la base imposable es calcula en funció de la fórmula que preveu l’article 43 bis de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic:

Padró definitiu i període d’exposició

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació, per mitjà de la publicació a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Aquesta exposició pública ha d’ésser objecte d’anunci previ per mitjà d’un edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que ha d’incloure les dades següents:

 • a) Període de cobrament.
 • b) Modalitats de pagament admeses
 • c) En el cas de domiciliació del pagament, dates en què es farà el càrrec en el compte dels rebuts i, si escau, de les liquidacions corresponents a l’alta en el padró.
 • d) Llocs en què es pot efectuar el pagament.
 • e) Advertiment que, una vegada transcorregut el termini de pagament sense que aquest s’hagi produït, s’inicia el període executiu i els deutes són exigits mitjançant el procediment de constrenyiment amb els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si escau, les costes que se’n deriven.
 • f) Recursos que escauen contra les liquidacions.
 • g) Òrgans competents per a resoldre’ls.
 • h) Terminis per a la interposició dels recursos.

No s’han d’incloure en el padró definitiu:

 • a) Els vehicles exempts de l’impost.
 • b) Els vehicles que meritin una quota líquida inferior a la quantia que s’aprovi de conformitat amb el que disposa l’article 26.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de setembre. Aquesta regla de no-inclusió no s’aplica respecte dels vehicles que són de la titularitat d’un mateix subjecte passiu, sempre que la suma de les quotes líquides meritades per tots els vehicles superi la quantia esmentada.

 

Girona, 30 de juliol de 2021

Departament Fiscal

 

Deja una respuesta