COMGEST ECONOMISTES S.L.

 

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

  • Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.
  • Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.
  • Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i per a cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2021 es realitzarà de l’1 de gener fins a l’ 31 de Març de 2022.

Finalment, el ple del Congres ha avalat el nou règim sancionador de béns a l’exterior, el model 720, modificat a través d’una esmena en el Senat per eliminar la seva imprescriptibilitat i reduir les seves sancions a arrel de la seva sentència del Tribunal Superior de Justícia de la UE (TJUE). Les noves sancions passaran a regular-se pel que estableix el règim general de la Llei general tributària, Aquestes multes van des dels 150 als 250 euros i per la qual cosa el delicte derivat del Model 720 prescriurà als quatre anys com és habitual als delictes fiscals, i les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada, d’acord amb el règim general de la norma esmentada.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 04 de Març de 2022

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta