COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2022, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.

En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les instruccions de l´apartat A de la present circular.

Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi directament l´apartat B.

APARTAT A

 

Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 17 de febrer de 2023 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva conformitat amb les dades que li hem facilitat.

 

APARTAT B

 

A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia 15 de Febrer de 2023 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú (paper, correu electrònic, …..), la següent informació referent a les mencionades operacions:

 • Nom fiscal
 • N.I.F.
 • Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc… )
 • Codi Postal i Població
 • L’import Trimestral i Anual de les operacions realitzades (IVA inclòs).

 

Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:

 • Els leasings
 • Interessos corresponents a préstecs bancaris
 • Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
 • Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

 

Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.

 

Aspectes a tenir en compte:

 

 • Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.

 

 • Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.

 

 • Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA) estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.

 

 • Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) i Recàrrec d’Equivalència, hauran de consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura (ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres, despeses i bens d’inversió) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.

 

 • Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

 

 • Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions incloses en aquest règim, els següents imports:

 

 

 1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes durant l’exercici.

 

 1. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art. 163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o s’ha deduït l’IVA suportat.

 

 

 • Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació, hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment. Informant l’import de la contraprestació, IVA exclòs.

 

 • Les operacions subjectes i exemptes d’IVA, relatives a béns vinculats o destinats a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s’han de declarar de forma separada i desglossades trimestralment.

 

D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol operació sobre la que l’obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica a l´Administració Tributària, això és:

 

 • Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
 • Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model 190).
 • Lloguers satisfets o pagats per l’arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
 • Lloguers percebuts o cobrats per l’arrendador sotmesos a retenció, ja que l’arrendatari ha de subministrar en el Model 180 les dades de l’immoble arrendat.

 

Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:

 

 • Exportacions i importacions. No s’aplica als serveis relacionats amb les exportacions i les importacions, els quals s’han d’informar en la declaració.
 • Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les quals l’obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple: indemnitzacions percebudes de companyies d’assegurances.
 • Recordar que les empreses que apliquin el SII ( Subministrament immediat d’informació) no estan obligades a presentar el model 347.

 

 

Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la vinculació entre declaracions al  tractar-se de dades coincidents, els demanem el màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.

 

Sense més, i a l’espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Girona, 01 de Febrer de 2023

 

 

Departament Fiscal

Deja una respuesta