COMGEST ECONOMISTES S.L.

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2021.

La seva tranquil·litat és la nostra feina, i davant la crisi sanitària actual causada per la Covid-19, per tal de no posar en risc la seva salut ni la dels nostres treballadors, l’equip de ComGest Economistes li ofereix l’estudi, confecció i presentació de la seva declaració de renda sense haver-se de desplaçar al nostre despatx.

Fàcil, segur, senzill i sense complicacions. La documentació ens la pot fer arribar via  e-mail o com li sigui més àgil i l’anirem informant en temps real de l’estudi i confecció de la seva declaració.

NOVETATS EXERCICI 2021

Obligació de declarar

 

En l’exercici 2021, el límit d’obligació de declarar que preveu l’article 96.3 de la Llei de l’IRPF per als contribuents és:

 

 1. Rendiments íntegres del treball, amb un límit de 22.000 € un pagador.

 

 1. Rendiments íntegres del treball, amb un límit de 14.000 € en els supòsits de dos pagadors, sempre que el segon i restants pagadors superin els 1.500 €.

 

 1. Quan es percebin pensions compensatòries de l’ex cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 

 1. Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

 

 1. Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.

 

 1. Rendiments íntegres del capital mobiliari (com per exemple, interessos de c/c dipòsits, etc.) i guanys patrimonials (Fons d’Inversió…) sotmesos a retenció o ingrés a compte: Quan superin conjuntament 1.600 euros anuals.

 

 1. Rendes immobiliàries imputades (immobles no arrendats), rendiments derivats de Lletres

del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu   taxat i altres ajuts públics: Quan superin conjuntament 1.000 euros anual.

 

Identificació domicili Fiscal

Igualment que l’any anterior, en aquesta renda 2021 el contribuent haurà de ratificar el seu últim domicili fiscal en la mateixa declaració.

 

Rendiments de capital Immobiliari

Saldos de dubtós cobrament es redueix el 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats deguts pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

 

Guanys i Pèrdues patrimonials

 1. Guanys i/o pèrdues de l’activitat típica de compravenda i intercanvi de criptomònades (exchange de criptomonedes)

 

Reduccions de la base imposable general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

Les aportacions individuals i contribucions empresarials: 2.000 €/any (es redueix de 8.000€ el 2020)

S’incrementa a 8.000 € addicionals si prové de contribucions empresarials.

 

Deducció per obres a l’habitatge habitual

Deducció per les obres realitzades que redueixin un 7% ó un 30% la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual.

 

documentació necessària

Els documents necessaris per a la confecció i càlcul, són els següents:

 

 • Dades Fiscals (les vostres dades i imputacions que consten a Hisenda): Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

 

 • Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia dels DNI’s i llibre de família).

 

 • Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 

 • Certificat d’empresa de rendiments del treball i/o certificat del SEPE, INSS, Mútues…

En el cas d’haver estat en ERTO en aquest 2020, necessitarem els justificants dels ingressos rebuts, les devolucions dels imports si fos el cas i totes les notificacions rebudes del SEPE.

 

 • Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 

 • Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 

 • IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes inclòs el domicili fiscal per tal de ratificar o modificar.

 

 • Lloguers: Detall dels ingressos per lloguers, certificats de retencions, despeses de les propietats llogades, còpia de les factures de reparacions o inversions, DNI del/s arrendataris, còpia del contracte de lloguer, data d’adquisició dels immobles llogats o escriptura de la compra de l’immoble i interessos pagats del préstec per l’adquisició de l’immoble llogat.

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

 • Llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversions (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 

 • Justificants dels pagaments fraccionats efectuats (Models 130 o 131).

 

 • Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

 • Justificant de qualsevol classe de subvenció cobrada durant l’exercici.

 

Increments i Disminucions patrimonials

 

 • Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 

 • Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE…).

 

 • Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

Desgravacions

 • Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): Rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 

 • Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 

 • Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal se suprimeix, excepte per contractes d’arrendament anteriors a 01-01-2015. Es manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament).

 

 • Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 

 • Certificats de donatius a determinades entitats.

 

 • Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 

 • Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 

 • Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat i abonaments anticipats.

 

 • Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): Abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

 • Quan el valor total dels béns i drets (inclosos els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 

 • Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el pròxim 30 de juny 2022.

 

En el cas que la declaració resultes import a INGRESSAR, aquest pagament no es farà fins el dia 30 de juny, sempre i que no es modifiqués el canvi de data via decret llei.

 

Preguem que es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972 41 07 80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. sandra@comgesteconomistes.com; sonia@comgesteconomistes.com

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

 

Deja una respuesta