COMGEST ECONOMISTES S.L.

El dia 31 de desembre de 2021 va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 32/2021 de 28 de desembre, publicat el dia 30, que recull l’acord aconseguit entre el Govern, les principals Organitzacions empresarials i els Sindicats majoritaris per a reformar estructuralment el mercat laboral.

Aquest Reial Decret Llei realitza una important reforma sobre l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes laborals, contractació i subcontractació, expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) i negociació col·lectiva. Aquesta reforma, que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, estableix de forma excepcional un règim transitori de 3 mesos per algunes matèries.

 

Això significa que no serà fins el 31 de març de 2022, que entraran en vigor les modificacions realitzades per la reforma laboral relatives a les següents qüestions:

 

 • Contractes formatius.
 • Contractes d’obra i servei.
 • Contractes fixos-discontinus celebrats per contractacions, subcontractacions o concessions administratives.
 • Disposició addicional quadragèsima primera de la Llei General de la Seguretat Social: Mesures de protecció social de les persones treballadores afectades per l’aplicació del mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’ocupació, regulat per l’art. 47 bis de l’Estatut dels Treballadors.
 • Disposició addicional quadragèsima tercera de la Llei General de la Seguretat Social, sobre la cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius en alternança.
 • Apartats 2 i 3 de la disposició derogatòria única del Reial Decret Llei 32/2021.

 

 1. TIPUS DE CONTRACTES I LA SEVA DURACIÓ

1.1. CONTRACTE INDEFINIT

Els contractes de treball es presumeixen celebrats per duració indefinida.

 1.2. DESPAREIX EL CONTRACTE D’OBRA O PRESTACIÓ DE SERVEI, però estableix un període de transició de 3 mesos perquè les empreses puguin adaptar-se a aquest canvi:

 • Els contractes d’obra i servei celebrats fins el dia 30/12/2021 es regiran pel que s’establia a l’Estatut dels Treballadors abans de la reforma, i per tant, finalitzaran amb la data que s’hagi pactat en el contracte.
 • Es podran celebrar contractes d’obra i servei des del dia 31/12/2021 fins el dia 30/03/2022, amb una duració màxima de 6 mesos. Posteriorment, aquests contractes s’hauran de transformar en indefinits, fixes discontinus, eventuals per circumstàncies de la producció o contractes formatius.
 • Des del dia 31/03/2022 ja no es podran celebrar contractes d’obra i servei.

 

 

1.3. CONTRACTES TEMPORALS

Només es poden realitzar dos tipus de contractes temporals:

 

Pels dos tipus de contracte temporals s’ha de tenir en compte el següent:

 

 • Es redueix el límit de temporalitat de 24 mesos en un període de 30 mesos passant a ser 18 mesos en un període de 24 mesos, amb o sense solució de continuïtat, pel mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal (ETT), adquiriran la condició de treballadors indefinits.

 

 • Penalització a la seguretat social pels contractes temporals de menys de 30 dies: els contractes de duració inferior a 30 dies tindran un sobre cost (3 vegades la quota de la base mínima diària de la cotització del grup 8 del règim general per contingències comuns).

 

 • No son causa de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixen activitat habitual o ordinària de l’empresa, sense perjudici de la seva celebració quan concorrin les circumstàncies de la producció en els termes anteriors.

 

1.4. CONTRACTE FIXE DISCONTINU

Es pot formalitzar el contracte fixe discontinu en tres casos:

1.5. CONTRACTES FORMATIUS

Existeixen dos tipus de contractes formatius, que tenen per objectiu la compatibilitat de l’activitat laboral retribuïda amb la formació.

Contractes formatius en vigor abans de la reforma laboral: continuen en vigor fins a la seva duració màxima.

 

 1. REFORMA EN MATÈRIA DE CONVENIS COL·LECTIUS

2.1 RECUPERACIÓ DE LA ULTRAACTIVITAT PLENA DELS CONVENIS COL·LECTIUS (ART. 86 ET)

 

 • A l’anterior normativa, si la negociació d’un nou conveni s’estenia més enllà dels 12 mesos, l’anterior quedava derogat i amb ell el seu contingut.

En canvi, amb l’aplicació de la reforma laboral, els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous.

 • Hem de subratllar que la ultraactivitat no té límits temporals i el conveni anterior es prorrogarà durant el temps en que s’estenguin les negociacions entre les parts i fins que es pacti un de nou.
 • Tot i això, cal destacar que la ultraactivitat ja es trobava prevista en la gran majoria dels convenis col·lectius vigents.

 

2.2. PREVALENÇA DEL CONVENI DEL SECTOR SOBRE EL CONVENI D’EMPRESA (ART. 84.2 ET)

 

 • Tot i que el conveni sectorial recupera la seva prevalença en matèria salarial i de jornada de treball (nombre d’hores -que realment ja es trobava recollit en l’anterior normativa-) (és a dir, els convenis d’empresa no podran establir condicions salarials o de jornada laboral inferiors a les previstes en la norma del sector), es mantindrà en el conveni d’empresa la possibilitat de regular l’horari i la distribució del temps de treball; la planificació anual de les vacances; l’elecció entre abonament o compensació d’hores extres; l’adaptació de la classificació professional o les mesures de conciliació familiar.
 • Aquesta prioritat aplicativa del conveni sectorial, en la línia indicada, s’aplicarà a aquells convenis col·lectius d’empresa publicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei, una vegada que aquests perdin la seva vigència expressa i com a màxim, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la citada norma. És a dir, fins el 30 de desembre de 2022.

 

2.3. APLICACIÓ DEL CONVENI DEL SECTOR DE L’ACTIVITAT EN LES CONTRACTACIONS I SUBCONTRACTACIONS

 

 • A partir de l’entrada en vigor de la present reforma, aquelles contractacions i subcontractacions que desenvolupin la pròpia activitat de l’empresa principal contractant hauran d’aplicar el conveni sectorial de l’activitat que desenvolupin els seus treballadors, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplica-ble per a les tasques que aquests treballadors desenvolupen.

    3.  MECANISMES TEMPORALS DE REDUCCIÓ DE JORNADA I SUSPENSIÓ DE CONTRACTES (ERTES I NOUS TIPUS D’ERTES)

 

3.1. REDUCCIÓ DE LA JORNADA O SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES ETOP O DE FORÇA MAJOR (ART. 47 ET)

 Es manté la possibilitat de tramitació de dos ERTES:

Normes comuns als ERTES ETOP i els ERTES FORÇA MAJOR:

 • La reducció de jornada haurà d’estar entre el 10 i el 70%.
 • Durant el període d’aplicació de l’ERTE es podrà afectar i desafectar a les persones treballadores.
 • Durant l’aplicació de l’ERTE no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions ni celebrar-se noves contractacions laborals.
 • Hi haurà beneficis de cotització que son de caràcter voluntari per l’empresa, amb la condició de mantenir l’ocupació i proporcionar activitats formatives a les persones treballadores.

 

3.2. MECANISME RED DE FLEXIBILITAT I ESTABILITAT DE L’OCUPACIÓ (NOUS ERTES) (ART.47 BIS ET)

Les empreses afectades per ERTE i NOUS ERTES (arts. 47 i 47 BIS ET) tindran exoneracions a les quotes a la seguretat social i augment del crèdit en cas que es realitzin activitats formatives i sempre hi quan mantinguin l’ocupació.

 1. INFRACCIONS I SANCIONS A L’ORDRE SOCIAL

Es produeix un important increment de les sancions per part de la Inspecció de Treball en cas de frau en la contractació i imposició de multes per cada contracte fraudulent formalitzat a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 8 de març de 2022

Departament Laboral

 

Deja una respuesta