COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de practicar  retenció  en la  renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

  • L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i  aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament  o sotsarrendament  les  regles  per  determinar  la  quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

Quan la  suma  del  valor  cadastral  dels  immobles  afectes  a l’activitat d’arrendament  supera  els  601.012,  10  Euros,  el  que significa  que no tributarem a quota zero, en aquest cas  també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

  • Quan es  tractin  d’arrendaments  d’habitatges  a empreses  pels  seus treballadors.
  • Quan les rendes  satisfetes  per  l’arrendatari  a un  mateix  arrendador superi els 900.- € anuals.
  • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.
  • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

Recordi  que és  el  propietari  qui  ha de sol·licitar  el  certificat,  per  tal  que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

Restem  a la  vostra  disposició  per  a la  tramitació  i   sol·licitud  del  certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament Fiscal.

Deja una respuesta