COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 

S’ha publicar al BOE de 27 de desembre el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació, igualment destaquem les novetats publicades en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per el 2023 en l’àmbit de l’IRPF i Impost sobre Societats.

 

Mesures en relació amb el preu dels aliments

 • Rebaixar del 4% al 0% el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre els productes bàsics d’alimentació (productes frescos), fins ara subjectes al tipus reduït.

 

 • Minorar des del 10% vigent al 5% l’aplicable als olis i pastes alimentàries, per contribuir a la reducció del preu final d’aquests aliments bàsics (permet reduir el preu del pa, llet, fruites, hortalisses…).

A TENIR EN COMPTE. Ambdues reduccions s’estableixen de manera temporal i extraordinària des de l’1 de gener del 2023 fins al 30 de juny del 2023, subjectes a l’evolució de la taxa interanual de la inflació subjacent.

És a dir, el tipus extraordinari del 5% tornarà a ser del 10% a partir de l’1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

I, el tipus extraordinari del 0 % tornarà a ser del 4 % a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%.

El tipus del recàrrec d’equivalència corresponent a aquestes operacions també es redueix en consonància durant la vigència i l’aplicació.

 

Mesures en matèria fiscal

 • Es prorroguen per a 2023 els límits excloents de mòduls, aplicant-se els límits incrementats previstos a la DT 32a de la LIRPF i la DT 13a de la LIVA des de 2016. Podran seguir en mòduls el 2023 aquells que no superin els límits de facturació següents el 2022: per al conjunt d’activitats econòmiques, 250.000 €. i 125.000 € quan el destinatari sigui empresari o professional (arts. 61 i 79 LPGE 2023).

 

 • La DT 6a LPGE 2023 preveu un nou termini de renúncia o revocació del mètode al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i dels règims especials simplificat i de l’agricultura, la ramaderia i la pesca de l’IVA: fins al 31 de gener del 2023.

 

 • Es prorroga, fins al 31 de desembre de 2023, la reducció al 5 % del tipus impositiu de l’IVA que recau sobre tots els components de la factura dels lliuraments de gas natural, així com dels lliuraments de briquetes o pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya utilitzats com a combustible en sistemes de calefacció, a fi de minorar-ne l’import.

 

 • Pròrroga de l’aplicació del tipus impositiu del 5% de l’IVA a determinats subministraments d’energia elèctrica fins al 31 de desembre del 2023 per reduir la factura elèctrica de les llars.

 

 

 • Pròrroga de la mesura consistent en l’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’impost especial sobre l’electricitat, fins al 31 de desembre de 2023.

 

 • Prorrogar la suspensió temporal fins al 31 de desembre de 2023 de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica.

 

 • Durant tot l’any 2023 es prohibeix el tall de subministrament elèctric, d’aigua i gas natural als consumidors que tinguin la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social.

 

 • Limitar fins al 30 de juny del 2023 el preu màxim de la bombona de butà.

 

 • Finalitzada el 31 de desembre del 2022 la bonificació general de 20 cèntims per litre de carburant. S’estableixen, al seu lloc, ajudes per a sectors específics: S’estén durant tot el 2023 la gratuïtat del transport públic estatal ferroviari i terrestre de rodalies i mitja distància. L’Estat bonificarà el 30% del transport públic urbà i interurbà per a totes aquelles comunitats autònomes o ajuntaments que bonifiquin, alhora, el 20% del preu.

 

 • Es prorrogaran durant tot 2023 les bonificacions per a transport de viatgers per ferrocarril incloent-hi la gratuïtat en rodalies i mitja distància. Així mateix, des de l’1 de febrer fins al 30 de juny, s’amplia del 50 al 100% la bonificació del bitllet multi viatge d’autobús per a les línies competència de l’Estat.

 

 • Addicionalment, s’hi inclouen ajudes específiques per als sectors més dependents dels preus dels carburants com transport, agricultura i pesca. Per als transportistes que utilitzin gasoil professional s’estableix una ajuda de 20 cèntims durant tres mesos i de 10 cèntims per un període addicional de tres mesos que es gestionarà com a devolució mensual per part de l’Agència Tributària.

 

 • Per als titulars d’una autorització de transport (autobusos, taxis, ambulàncies, VTC i mercaderies) s’estableix una ajuda directa pel consum estimat per a sis mesos, que serà de 300 a 3.690 euros.

 

 • Per al sector agrari s’aprova una ajuda extraordinària i temporal fins al 30 de juny del 2023 per als titulars d’explotacions agràries de fins a 20 cèntims per cada litre de gasoil adquirit el 2022 i destinat exclusivament a l’ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l’impost sobre hidrocarburs.

 

 • Per al sector de la pesca, s’estableix una ajuda directa als pesquers en funció del calador (nacional o internacional), la modalitat i l’eslora del vaixell. Els ajuts aniran des de 1.100 euros fins a 300.000 euros per vaixell.

 

 

 • També per a tots dos sectors s’aproven ajuts addicionals per reduir la incidència en els preus dels aliments de l’augment dels costos de producció derivats de l’alça de preus dels fertilitzants. Per fer-ho, s’articula un ajut directe per l’ús de fertilitzants que es calcularà per hectàrea en funció de la grandària de l’explotació i del tipus de cultiu. Finalment, es prorroga durant sis mesos l’exempció de les taxes pesqueres.

 

 • Es limita la pujada dels peatges de les autopistes el 2023 al 4%.

 

 

 • S’acorda prorrogar, fins al 30 de juny de 2023, l’aplicació del tipus del 4 % de l’IVA als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.

 

 • Prorrogar l’aplicació del 0% d’IVA a les vacunes contra el SARS-CoV-2 i les proves diagnòstiques.

 

 • A l’àmbit de l’IRPF, els contribuents que determinin el rendiment net de les seves activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 en un 10%, en la forma establerta a l’Ordre HFP/1172/2022 , de 29 de novembre, de mòduls 2023 (nova Disp. Ad. 54ª LIRPF), també la nova Disp. Ad. 53a LIRPF, eleva al 7% el percentatge de despeses deduïbles en concepte de provisions i despeses de difícil justificació, per a la resta de treballadors autònoms que determinin el seu rendiment net d’acord amb el mètode d’estimació directa simplificada, durant el període impositiu 2023 s’eleva ( article 60 LPGE 2023).
 • S’eleva el llindar inferior de l’obligació de declarar dels perceptors de rendiments del treball a 15.000 € anuals i es modifica, a aquest efecte, l’art. 96.3 LIRPF (art. 59.Dos LPGE 2023).
 • Tipus de gravamen de l’estalvi, l’art. 63 LPGE 2023, modifica l’escala de gravamen de l’estalvi i es crea un nou tram a partir de 300.000 € i s’incrementen els tipus aplicables.
 • Ampliació de la deducció per maternitat, podran aplicar la deducció per maternitat de 100 € per fills de 0 a 3 anys, prevista a l’art. 81 LIRPF, a més de les mares treballadores, les mares que estiguin percebent una prestació per desocupació o que tinguin almenys 30 dies cotitzats (art. 64 LPGE 2023).

 

 • A l’àmbit de l’Impost sobre societats, es modifica l’art. 29.1 LIS per rebaixar en dos punts percentuals el tipus de gravamen aplicable a aquelles entitats que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 € en el període impositiu anterior, passant a aplicar-se el 23% en lloc del 25% (art 68 LPGE 2023).

 

 • S’estableix la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, s’estén a 6 mesos el termini per recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable.

 

 • La DT 5a LPGE 2023 estableix un règim transitori, pel qual poden acollir-se al nou termini de 6 mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagi caducat a 1 de gener de 2023.
 • Es modifica la Disp. Ad. 11a de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, per clarificar a quins deutes s’apliquen les normes establertes en aquesta disposició i ampliar terminis d’ajornaments. Els acords de concessió que es dictin tindran terminis amb quotes iguals i venciment mensual sense que en cap cas puguin excedir els regulats a continuació:
 1. a) Termini màxim de 6 mesos, quan es donin les circumstàncies previstes a l’art. 82.2.a) Llei General Tributària, i es tracti de persones jurídiques o d’entitats a què fa referència l’art. 35.4.
 2. b) Termini màxim de 12 mesos, quan es donin les circumstàncies previstes a l’art. 82.2.a) Llei General Tributària, o quan es tracti de persones físiques i concorrin les circumstàncies previstes a l’art. 82.2.a).
 3. c) Termini màxim de 24 mesos, quan els ajornaments i fraccionaments es garanteixin conforme a l’art. 82.1, paràgrafs segon i tercer Llei General Tributària.
 4. d) Termini màxim de 36 mesos per als supòsits en què els ajornaments i fraccionaments es garanteixin conforme a l’art. 82.1, paràgraf primer Llei General Tributària.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web

www.comgesteconomistes.com

 

 

 

 

Girona, 13 de Gener de 2023

Departament Fiscal

 

Deja una respuesta