COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris.

S’ha obert també una tercera convocatòria a través de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021:

 • Ampliant l’àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
 • Considerant també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) a excepció de les  activitats incloses en els sectors de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials.
 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i
 • que  la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
   S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
   En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.
  • Que apliquin el  règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

 

Requisits generals:  

 1. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya. En són una excepció els casos previstos a l’apartat 4 de l’article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: grups i empresaris, professionals o entitats amb volum d’operacions en 2020 superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat en més d’una comunitat autònoma o en més d’una ciutat autònoma que podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.
 2.  Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d’activitat de la CNAE, a excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,  i hagin realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats.
 3. Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, sense pagar i/o deutes relatius a costos fixos, pagats o no pagats.
 4. Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 30 de setembre de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març.
 5. En el cas d’operacions declarades en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat  o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
 6. En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l’Impost sobre el Valor Afegit, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 i 2020, el descens de més d’un 30% en el volum d’operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • per a contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,  la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut (exercici 2019: model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01)
  • per a contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost de la renda de no residents amb establiment permanent,  la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 7. En el cas de grups consolidats que tributin a l’Impost de Societats en règim de tributació consolidada, el descens del volum d’operacions de més d’un 30% es calcularà sumant tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L’entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades, ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l’Administració.
 8. En el cas dels grups consolidats hauran d’operar i tenir treballadors amb residència fiscal a Catalunya.
 9. No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d’estimació directa en la declaració de l’IRPF de 2019.
 10. En el cas de l’impost de societats o de l’Impost sobre la Renda de no residents, la base imposable no pot haver resultat negativa en l’exercici 2019 abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.
 11. No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos, d’acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
 12. Complir  els requisits previstos a la Disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

 

Requisits específics per a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:

 1. Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 2. Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d’inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l’empresa o el/la professional o empresari.
 3. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l’adolescència.
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 5. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 6. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 7. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.

 

El termini d’inscripció és del 12 de novembre de 2021 a les 9:00 h fins al 19 de novembre del 2021 a les 14:00 h.

 

Si esteu interessats en la tramitació i compliu els requisits de la convocatòria ens ho comuniqueu el més aviat possible per tal de gestionar-la dins del termini establert.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 15 de novembre de 2021

Departament Fiscal

Deja una respuesta