COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 Li traslladem informació que hem rebut del SOC, per si pot ser del seu interès:

 Benvolgudes i benvolguts,

Us comuniquem que la Direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball ha publicat la Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2022 (ref. BDNS 629881).

Aquest programa  subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat  durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents:

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Drets Socials, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

No poden ser objecte d’aquests ajuts els contractes de les persones pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau total o absolut, els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o pensió per incapacitat permanent per al servei o inutilitat,  d’acord amb dues sentències de data 29 de novembre de 2018 (STS Nº 993/2018, i STS Nº 992/2018), en les quals el Tribunal Suprem indica que, per tal que se li reconegui a una persona un grau del 33% o superior de discapacitat, les persones pensionistes han de passar pel corresponent procés de valoració i gradació, i per tant, i pel que fa a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, pel corresponent centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD);

  • Persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses. L’interval entre la finalització del contracte en l’empresa d’inserció i el de l’inici en l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional.

Se subvenciona la contractació iniciada durant l’any 2022 fins el  30.09.2022.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 2 de juny de 2022 a les 9:00 hores i finalitza del 30 de setembre de 2022 a les 15.00 hores.

La presentació de sol·licituds d’ajuts per aquesta convocatòria serà mitjançant internet (de forma telemàtica) pel Canal Empresa  (http://canalempresa.gencat.cat),

Des del portal web, Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat), accediu a l’apartat Inici, Tràmits i formularis, on trobareu el cercador de tràmits on heu d’informar el nom de l’ajut. Podeu escriure “Ajuts a la contractació” i cliqueu a la lupa. Us sortirà un llistat de diverses subvencions. Marqueu sobre l’enunciat: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category=7610da42-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Atentament,

Àrea de Serveis a l’Empresa

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya

Plaça de Pompeu Fabra, 1 | 17002 Girona – Telèfon 872975647

 

  

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Atentament,

Deja una respuesta