COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès:

Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les persones treballadores per sol·licitar l’ajut són:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
  • Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
  • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Presentació de sol·licituds

El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ:

 • La inscripció al registre s’obrirà des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins les 15 hores del dia 15 de juliolde 2021.
  • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
  • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
  • Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Per poder demanar l’ajut és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil. Consulteu com gestionar l’Alta de l’idCAT Mòbil.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

Departament Laboral

Deja una respuesta