COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Recordar-vos que aquest 1er Trimestre 2021 hi ha l’opció de sol·licitar Ajornament COVID de l’import a ingressar dels Model 303 (IVA), Model 202 (Pag. a compte impost societats), Model 130 -131 (Pag. fraccionat IRPF), Model 123 (retencions capital mobiliari i altres), Model 115 (retencions arrendaments immobles urbans) i Model 111 (retencions IRPF),  sempre i quan la suma dels ajornaments concedits o pendents que es vulguin sol·licitar no superin els 30.000 euros.

Si es demana ajornament sense complir les condicions, el deute entrarà en període executiu.

“La disposició addicional tercera de el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, estipula que es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades corresponguin a deutes tributaris fins a un import màxim de 30.000 euros.

Les condicions d’aquest ajornament extraordinari són:

a) Termini d’ajornament de 6 mesos. (Serà en un únic pagament per la totalitat de l’import, meritant el pròxim 20 d’octubre del 2021)

b) No es meriten interessos de demora durant els 4 primers mesos, els 2 restants els interessos amb un interès del 3,75%.

Només podran sol·licitar l’ajornament dels deutes tributaris en aquestes condicions entre l’1 i el 30 d’abril de 2021 les persones i entitats amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.”

En el cas de no voler acollir-vos als Ajornaments Covid, també hi ha l’opció dels ajornaments/fraccionaments amb el sistema habitual de poder fraccionar el pagament en diferents mensualitats amb els interessos de demora corresponents.

Comentar-vos que en el cas de tenir dret a devolucions d’impostos abans del venciment de l’ajornament, l’administració compensarà el deute ajornat.

En el cas de voler sol·licitar ajornament, necessitaríem la confirmació al llarg del dia 14 d’Abril.

Atentament,

 

Deja una respuesta