NOVETATS

Línia de préstecs per renovar els establiments turístics

Els establiments turístics que vulgueu finançar projectes de renovació i millora teniu a la vostra disposició una línia de préstecs amb una bonificació del tipus d’interès.

La Direcció General de Turisme (DGT) i l’Institut Català de Finances (ICF) posem en marxa la línia de préstecs ICF Turisme ,dotada amb 30 milions d’euros per finançar projectes de millora de l’accessibilitat, millora de la qualitat dels serveis i/o estades; millora de l'eficiència energètica; i projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

L’ICF gestionarà els préstecs que tenen aquestes característiques:

 • Tipologia d’establiment turístic

  Poden ser beneficiaris d’aquests préstecs els establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Els establiments han de tenir seu operativa a Catalunya, portar almenys dos anys en funcionament i estar degudament habilitats en seu municipal per poder accedir a aquesta línia de finançament.

 • Condicions dels préstecs

  L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 euros i 1 milió d’euros sent possible finançar fins el 100% del projecte. Pel que fa a terminis, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. El tipus d’interès serà referenciat a l'EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial del 2%. 

  Des de la Direcció General de Turisme avaluarem el compliment dels criteris d’elegibilitat i bonificarem el tipus d’interès fins el 2%. Els recursos que aportem des de la DGT per fer aquesta bonificació provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

  Aquesta línia de préstecs s’emmarca en l’eix 3 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 que destaca la necessitat de promoure les inversions i reinversions turístiques i per una efectiva mobilització de capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics o millorar els existents.

  Pots consultar tota la informació sobre aquests préstecs als webs del Departament d'Empresa i Coneixement i de l’ICF (ICF Turisme)

  Tot esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una salutació cordial, 

 

Novetats Subvencions Comerç 2019

RESUM NOVETATS SUBVENCIONS COMERÇ 2019

 

Els beneficiaris continuen sent els mateixos sectors però han de tenir, com a mínim, un local a peu de carrer obert al públic.

Els sectors són:

Empreses de comerç (tots els sectors comercials) i serveis com Tallers mecànics, Serveis fotogràfics., Copisteries i arts gràfiques., Serveis de reparacions., Agències de viatges detallistes., Tintoreria i bugaderies., Perruqueria i salons d'estètica i bellesa., Bars i restaurants., Serveis de menjar preparat i càtering.

Línies de subvencions per a pimes i autònoms

Suport a la participació de les empreses en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional

1) A Catalunya: Participació com a expositor en les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals de la Generalitat: En fires estatals han de ser d'àmbit professional. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 3.000 €

2) En el cas de fires internacionals participació com a expositor en fires professionals. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 5000 €

Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

1) Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda. Nota: s'incorpora aquest any també la formació del personal com a concepte subvencionable (a més de tot el màrqueting digital i despeses de l'any passat) i es redueix la quantitat al 50% amb un màxim de 2000 €.

2) Per a projectes de omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 10.000 € i en aquest cas han de disposar d'un Pla Estratègic Digital de l'empresa.

Programa per a la internacionalització de la moda

Mateixes condicions que els anys anteriors. Els beneficiaris han de ser persones / empreses de disseny de moda i fabricants que participin en fires i espais de venda efímers temporals internacionals.

Es subvencionarà el 50% amb un màxim de 6.000 €

Nota: hi ha altres línies obertes per a sectors com artesania i per a associacions/gremis empresarials dels sectors relacionats amb els beneficiaris anteriors.

Data convocatòria: obertes fins al 23 de maig, inclusivament

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la

Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni

corresponent a l’exercici 2018.

 

 

 

NOVETATS EXERCICI 2018

 

 

 

Reducció per obtenció de rendiments del treball:

 

Aquesta reducció s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros 

sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

 

Exempció prestacions maternitat/paternitat:

 

Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar

expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no

prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.

 

Beques al estudi i de formació d'investigadors:

 

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

 

Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent

(amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent)

 

Deducció per maternitat:

 

Amb efectes des d'1 de gener de 2018, s'incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat

quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en jardí d'infants o

centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

 

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu:

 

Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells

contribuents dels quals restants membres de la unitat familiar resideixin en altre Estat membre de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant

aquesta deducció s'equipara la quota que cal pagar a què hagués estat suportada en cas que tots els

membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.

 

Increment per cada fill que excedeixi de la família nombrosa: 

 

Amb efectes des del mes d'agost de 2018, s'incrementa l'import de la deducció prevista per família nombrosa,

fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre

mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa general o especial,

segons correspongui.

 

 

 

Deducció aplicable per cònjuge no separat legalment amb discapacitat:

 

Amb efectes des del mes d’agost de 2018 s’introdueix nova deducció per cònjuge no separats legalment amb

discapacitat prevista en l'article 81 bis de la LIRPF.

 

 

 

documentació necessaria

 

 

 

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

 

 1. Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia del DNI)

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers, despeses de les propietats llogades i DNI del/s arrendataris.

 8. Dades Fiscals: Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

   

   

   

   

   

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

   

 

Desgravacions

 

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament)

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

   

  El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 01 de juliol 2019.

   

  Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ;

   

   

  Departament Fiscal

 

Circular informativa Registre Jornada

Obligatorietat de registre DIARI de la jornada dels treballadors

 

Amb efectes del dia 12 de maig de 2019, el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors,  instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de jornada,  que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la existència de flexibilitat horària existent.

Si bé fins ara el registre de jornada només era obligatori en el supòsit de realització d’hores extraordinàries i pels treballadors a temps parcial, aquesta obligació ara es fa extensiva a la resta de treballadors.

Les obligacions son les següents:

* L’empresa ha de "garantir" el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.

* L’empresari haurà de conservar els registres de jornada durant un període mínim de quatre anys, així com tenir-los a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

* L’incompliment de l’obligació de registre es considerarà  infracció greu en matèria de relacions laborals, i es podrà sancionar a l’empresa amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Quin sistema de registre serà necessari implementar?

El tipus de sistema de registre serà de lliure elecció de l’empresa, sempre i quan garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.

Tret d’una futura modificació normativa que ho especifiqui, el registre podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

A tal efecte adjuntem un model en format excel, de registre diari de jornada completa i a temps parcial.

Departament Laboral

Girona, 23 d’abril de 2019

Calendari Laboral 2019

CALENDARI LABORAL ANY 2019

 

 

 

 

 

 

 

FESTES NACIONALS

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Cap d’Any (Festa estatal)    

19 D’ABRIL                 Divendres Sant (Festa estatal)

22 D’ABRIL                 Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG                 Festa del Treball (Festa estatal)

24 DE JUNY               Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE       Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE      Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE        Dia de la Constitució (Festa estatal)  

25 DE DESEMBRE      Nadal (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE    Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

 

 

FESTES LOCALS

 

 

 

 

 

 

 


CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

 

 

VACANCES

 

 

 

 


 

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ

 

 

CARTA EXONERACIÓ RET LLOGUERS 2018

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari dimmobles arrendats i   li   cal sol·licitar el certificat dexoneració de practicar retenció dIRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments dimmobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de lobligació de practicar retenció en la renda generada per larrendament dimmobles quan:

 

 

 • Lactivitat de larrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de lIAE o en algun altre epígraf que classifiqui lactivitat darrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a larrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

  Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a lactivitat darrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat dexoneració de retenció.

 

 • Quan es tractin darrendaments dhabitatges a empreses pels seus treballadors.

   

 • Quan les rendes satisfetes per larrendatari a un mateix arrendador no

           superi els 900.- anuals.

 

 • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.

   

 • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

   

 

 

Recordi que és el propietari qui  ha de sol·licitar el certificat, per tal que larrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat dexoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

 

 

Departament Fiscal.

 

CIRCULAR LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

 

Subjectes passius que inicn lexercici dactivitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

Persones físiques

Subjectes passius de lImpost sobre Societats, societats civils i entitats de larticle

35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a

1.000.000 euros.

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

 

 

Atentament,

 

 Departament Fiscal.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

 

El 25 de maig de 2018 s’aplicarà el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Algunes de les principals novetats del Reglament que afectaran a la forma d’actuació de les empreses són:

 

 Fer un anàlisi de risc de tots els tractaments de dades que es desenvolupin a l’empresa per valorar com afecten als drets i llibertats dels ciutadans.

 

 S’augmenta la informació que s’ha de facilitar als titulars de les dades. S’ha de donar més informació sobre la base legal per al tractament de les dades o sobre el seu període de retenció, entre d’altres qüestions.

 

 Reforça el consentiment de l’interessat, que haurà de ser “inequívoc”. Es requerirà una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui que estan d’acord amb el tractament de les seves dades, que no es podrà deduir del silenci o de la inacció dels ciutadans. Això implicarà que les empreses hauran de revisar la forma en la que obtenen i registren el consentiment.

 

 Estableix nous aspectes que haurà de regular el contracte que es formalitzi entre el responsable i l’encarregat del tractament

 

 Crea nous drets com el “Dret de supressió”, més conegut com “Dret a l’Oblit”, el de Transparència o el dret a la Portabilitat de les dades.

 

 S’estableixen mecanismes de responsabilitat activa de les empreses i organitzacions en el tractament de dades, establint, entre d’altres, mesures com la protecció de dades des del disseny, la protecció de dades per defecte, la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades, o el nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades, (DPO, per les sigles en anglès), que serà obligatori per a l’Administració Pública (excepte Tribunals de Justícia) i per a aquelles entitats privades, en que la seva activitat principal comporti la “observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala” o el “tractament a gran escala de categories especials de dades”.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra web www.comgesteconomistes.com

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 15 de maig de 2018

 

DEPARTAMENT FISCAL

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes