NOVETATS

RESUM MESURES RDL 30/2020 DE PRÒRROGA DELS ERTOS

RESUM MESURES RDL 30/2020 DE PRÒRROGA DELS ERTOS

 

Els informem que al Butlletí Oficial de l’Estat de data 30 de setembre de 2020 s’ha publicat el Reial Decret llei 30/2020 amb entrada en vigor al dia de la seva publicació. Les principals mesures les indiquem a continuació:

Es prorroguen automàticament tots els ERTO de força major vigents fins els 31.01.2021, a l’efecte de prestacions per atur i suspensió de contractes. Les empreses hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions davant del SEPE, per a les persones treballadores afectades, abans del dia 20 d’octubre de 2020, així com comunicar al SEPE, quan això sigui procedent, la renúncia total i definitiva a l’ERTO, a més de les possibles desafectacions o reduccions amb caràcter previ a la seva efectivitat. Aquesta gestió, igual que la primera vegada que es va haver de tramitar davant el SEPE, ens encarregarem des de l’assessoria.

Es regulen noves figures d’ERTE per força major:

 1. Per impediment: Es contempla per a les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball (tancament obligatori temporal).

 2. Per limitació del desenvolupament normal de l’activitat: Establert per als supòsits en què les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat (limitacions puntuals en la producció).

S’estableixen exoneracions en la cotització per empreses que pertanyin als sectors més afectats, que venen establerts en un llistat de 42 activitats de codis CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) publicat al BOE i que es detalla més endavant. També s’estableixen exoneracions en la cotització per a empreses que formin part de la cadena de valor de les anteriors (aquelles que la facturació, durant l’any 2019, s’hagi generat almenys, en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09, així com aquelles que l’activitat real depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis. Es disposarà d’un termini del 5 al 19 d’octubre per tramitar la sol·licitud d’empresa dependent o integrant de la cadena de valor.

Els treballadors fixos discontinus podran percebre una prestació extraordinària.

No es reduirà el percentatge de base reguladora per calcular les prestacions, que romandrà en un 70%, encara que s’hagin percebut més de 6 mesos de prestació.

Es manté el “comptador a zero” i l’accés a prestacions d’atur sense carència prèvia, per la qual cosa no es consumirà prestació fins 31/01/2021.

No es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes.

 

 

Es manté la limitació de repartir dividends determinades empreses i entitats que s’hagin acollit a l’ERTE. Recordem que aquesta limitació a la distribució de dividends NO és aplicable a entitats que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 treballadors.

S’estableix una nova salvaguarda, compromís de manteniment d’ocupació de 6 mesos, conservant la prohibició d’acomiadar i la suspensió de contractes temporals de les persones afectades per l’ERTO.

 

CNAE-09 als que pertanyen les empreses especialment afectades

ID CNAE-09

CNAE-09 4 DÍGITOS

0710

Extracción de minerales de hierro.

2051

Fabricación de explosivos.

5813

Edición de periódicos.

2441

Producción de metales preciosos.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

1820

Reproducción de soportes grabados.

5122

Transporte espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939

tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001

Artes escénicas.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

2431

Estirado en frío.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590

Otros alojamientos.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932

Transporte por taxi.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, a 5 d’octubre de 2020.

Departament Laboral

 

REAL DECRET LLEI 14/2020

REAL DECRET LLEI 14/2020

 

 

 

Avui ha sortit publicat el Real Decret Llei 14/2020 de 14 d’ABRIL,  com a mesura extraordinària, l’aprovació de l’ajornament de la presentació dels impostos d’aquest primer trimestre 2020, les presentacions del 20 d’abril s’ajornen fins el 20 de maig 2020 per empreses i autònoms amb volum d’operacions inferiors als 600.000€, igualment les domiciliacions dels impostos es podran presentar fins al 15 de maig 2020.

Per el resto d’empreses que el volum d’operacions sigui superior als 600.000€ els terminis no han variat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Atentament 

NOVETATS RD LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ

Circular informativa 5/2020

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de Març aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

A conseqüència d’aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut de suspendre o reduir la seva activitat, és per aquest motiu que s’han pres noves mesures complementàries per fer front a aquesta situació.

Intentarem fer un extracte de les mes rellevants, tant d’aquest RD Llei 11/2020 com de la publicació de la Generalitat de Catalunya dels documents destinats a les Activitats de la Indústria Manufacturera considerada Essencial.

 

R.D.LLEI 11/2020 BOE 31/03/2020

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 34)

En aquest Real Decret Llei 11/2020 s’aprova de manera excepcional a concessió per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social la moratòria del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social de sis mesos sense interès.

Aquesta moratòria en el cas de concessió, afectarà al pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el cas de les empreses, el període de meritació serà des de l’Abril i el Juny 2020 i en el cas dels autònoms el comprès des de Maig i Juliol del 2020, sempre i quan que les activitats que es realitzin no s’hagin suspès per el motiu de l’Estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de Març.

 

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DELS DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 35)

En aquest àmbit les empreses i autònoms a la Seguretat social, sempre i quan no hi hagi un altre ajornament en vigor, aquests podran ajornar el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quan el termini reglamentari d’ ingrés tingui efecte entre els mesos d’Abril i Juny del 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social i s’aplicarà un tipus d’interès reduït del 0,5%.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LA DEUTE ARRENDATÍCIA (Art. 4)

La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’ampara de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol.licitar a l’arrendador, quan aquest sigui empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor, en un termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest real Decret Llei, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la seva renda.Es regula la moratòria per al cas en el qual l’arrendador no sigui una gran tenidor d’immobles, alguna cosa que succeeix en el 85% dels casos.

En aquestes circumstàncies, l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.

En el cas que no hi hagi un acord, l’inquilí tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l’Estat.

L’inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES (Art. 16)

En matèria d’habitatge, s’aclareixen aspectes relacionats amb la moratòria hipotecària regulada en el RDL8/2020. Així, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l’estat d’alarma, sent suficient en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació; i s’aclareix que les quotes suspeses no s’abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen per idèntic període. També s’afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria.
Amb la mateixa filosofia que la moratòria en el pagament de lloguers o d’hipoteques, el Reial decret llei aprovat avui estableix la possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.

Finalment, s’habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d’exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d’habitatge.

 

FLEXIBILITAT EN LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. (Art. 44)

Es permet als autònoms i empreses que puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministraments d’electricitat o modificar les seves modalitats de contractes sense penalitzacions.

També s’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

 

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER LES PERONES QUE INTEGREN EL SISTEMA ESPECIAL EMPRADES DE LA LLAR REGIM GENERAL DE LA SEG. SOCIAL. (Art. 30)

Es permet sol.licitar un subsidi per atur temporal que fins ara no existia aquest dret per les persones treballadores en aquest règim.

Aquest RD Llei 11/2020 BOE 31/03/2020 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

NOTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES ACTIVITATS DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA CONSIDERADA ESSENCIAL.

La Generalitat de Catalunya ha publicat dos formularis destinats a les Activitats de la Industria Manufacturera que desenvolupin una activitat considerada essencial, per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma (d’acord amb els apartats 2,4 i 5 de l’annex del R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març)

Formulari 1: Per les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat. I per les activitats de prestació de serveis en al cadena de producció de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

Formulari 2: Per les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

La comunicació s’haurà de dur a terme per internet, amb el corresponent certificat d’usuari, en el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052ec

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 01 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

Benvolgut client,

Ahir us vàrem fer arribar circular informativa referent al nou Real Decret Llei 10-2020 publicat el passar dia 29 de març a on s’aprovava un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

Avui s’ha publicat una nova ORDRE SND/307/2020 de 30 de Març que te per objecte especificar les activitats excloses en l’àmbit de l’aplicació del RD Llei 10-2020 i facilita un model de declaració responsable en el qual s’ha de detallar que la persona treballadora pot continuar realitzant el seu desplaçament al seu lloc de treball o el seu desenvolupament de la seva activitat.

El RD 463/2020 de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva part, el RD Llei 10/2020 del 29 de març, no resulta d’aplicació als treballadors/es per compte propi.

Us adjuntem còpia d’aquesta nova Ordre publicada que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE el dia 30/03/2020 on hi ha adjunt el model de Declaració Responsable a emetre als treballadors per compte aliena que no s’acullin al permís retribuït recuperable acollit al RD Llei 10/2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 31 de Març de 2020

Departament Fiscal

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

 

Benvolgut client,

Aquesta nit passada s’ha publicat el R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març on s’aprova un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

La recuperació de les hores de treball es podran fer efectives des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de Desembre del 2020.

Us adjuntem l’annex de les activitats qualificades com essencials.

Aquest Real Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, però amb efectes a partir del 30 de març del 2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 30 de Març de 2020

 

Departament Fiscal

CESSAMENT D'ACTIVITAT PER A AUTÒNOMS

Ahir el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms:

 

BENEFICIARIS

Es crea una prestació extraordinària per a aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat de manera que puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica. Aquesta ajuda, que duraria un mes, però es podria prorrogar, es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

Els beneficiaris seran autònoms, inclosos els societaris i ocupadors que:

 1. La seva activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma, segons el Reial Decret 463/2020 del 14 de març.

   

 2. La seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

   

El cobrament de la prestació serà "compatible” amb l'exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social" i amb l'aprovació d’ERTE per als seus treballadors, si té assalariats a càrrec seu.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.


 

REQUISITS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ

 • Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

 • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom.

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat a Hisenda (Model 036 o 037).

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa en TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).

 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (en cas de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament).

 • Podrà sol·licitar-la qualsevol autònom, l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial decret 463/2020, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.

 • Si es tenen treballadors a càrrec, per poder-se acollir a la prestació, s’ha de realitzar un ERTE de tots els treballadors a càrrec.

 • No s'exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ?

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35.-€).

   

 • La durada de la prestació és d’un mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

   

   

COM S’ACCEDEIX A LA PRESTACIÓ?

 • Mitjançant un imprès de sol·licitud concret per a aquesta prestació que està disponible a les Webs de les Mútues.

   

 • La sol·licitud es farà a través del web, on a més de presentar la sol·licitud es podran adjuntar els documents que es requereixin.

   

 • Poden realitzar la sol·licitud els gestors/col·laboradors respecte dels seus clients, com els propis treballadors autònoms (tots dos hauran d'estar acreditats per la Mútua).  

   

 • Els treballadors per compte propi o autònoms que vulguin fer-ho directament, han de posar-se primer en contacte amb la mútua, la qual els hi facilitarà les instruccions oportunes.

   

 • Com que hi ha dues modalitats de sol·licitud de la prestació, en cadascuna d’elles procedirem de la següent manera:

   

  a)  Per suspensió de l'activitat han de remetre juntament amb la sol·licitud còpia de l'Impost d'activitats, on s'acrediti l'activitat que ha suspès, a l'objecte de poder comprovar que es troba dins de la afectades.

   

  b) Respecte la reducció de la facturació, davant la inviabilitat de poder acreditar-ho amb alguna documentació, es sol·licitarà una declaració jurada, en la qual declararà aquesta circumstància. Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació que justifiqui els ingressos dels últims 6 mesos (IRPF trimestral, IVA trimestral). Si no tinguessin aquesta documentació, podran realitzar la sol·licitud igualment. Degut que la declaració jurada si que serà obligatòria per a tots aquests treballadors, se'ls informarà que la Mútua es reserva el dret de poder verificar més endavant aquesta situació de pèrdua de facturació. Així mateix també se'ls informarà que si falsegen la declaració amb l'objecte d'obtenir la prestació, podríem reclamar la seva devolució per haver-la obtingut de forma fraudulenta, sense perjudici d'altres accions davant de la inspecció de treball.

 

Li recordem que l’anirem informant puntualment tant de les accions que anem adoptant, així com dels detalls respecte a les noves normatives del BOE, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o qualsevol altra informació d’interès.

 


 

IMPORTANT: SI COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS ESMENTATS, PREGUEM QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB NOSALTRES PERQUÈ ELS PUGUEM GESTIONAR LA PRESTACIÓ.

 

 

Us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un e-mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

 

 

 

 

Girona, 19 de març de 2020

COMGEST ECONOMISTES

NORMATIVES I MESURES D'URGÈNCIA EN L'ÀMBIT LABORAL, FISCAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL CORONAVIRUS COVID-19

Benvolgut client,

Atès l'impacte que està tenint l'emergència sanitària generada per el Coronavirus (COVID-19) RDLL 8/2020 BOE 18/03/2020 i les diferents modificacions normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic, us volem informar de tot allò que us pot ser de gran utilitat:

 

Àmbit Laboral

 

1.- Què és un ERTE?

Tenim dos escenaris on es pot donar la situació d’haver d’iniciar un “expediente de regulación temporal de empleo”:

Per causa de força major: seria el cas de les empreses que s’hagin vist afectades directament per la decisió de les autoritats sanitàries, bé perquè l’activitat que realitza es vegi directament afectada per la prohibició de seguir prestant serveis, bé perquè la plantilla s’hagi vist afectada directament pel COVID19 o es trobi en situació d’aïllament preventiu, que impossibiliti prestar els serveis amb normalitat, o bé que l’empresa es trobi en una situació que no pugui continuar prestant serveis amb normalitat, ja sigui per manca de subministraments, materials, mobilitat de les persones i mercaderies i restriccions en el transport públic.

L’ ERTE té una duració temporal i s’ adequarà a la duració de la situació conjuntural que es pretén superar.

 

Els treballadors tindran dret a la prestació contributiva d’atur encara que no compleixin amb el requisit de cotització prèvia exigida. El cobrament de la prestació no els hi computarà a efectes del cobrament posterior de la prestació d’atur.

 

La TGSS exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, que serà del 100% en empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de 50 treballadors o més.

 

 

 

L’exoneració de les quotes s’aplicarà per la TGSS a instància de l’empresari prèvia comunicació de la identificació dels treballadors afectats i del període de suspensió o reducció de jornada.

 

Segons la Disposició Addicional sisena “SALVAGUARDA DEL EMPLEO”, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en el present RDLL, estaran subjectes al compromís per part de l’empresa de MANTENIR L’OCUPACIÓ durant un termini de 6 mesos des de la data de la reactivació de l’activitat.

 

La tramitació per l’organisme corresponent hauria de ser breu, entre una o dues setmanes i pot arribar a tenir efectes retroactius a data 14/03/2020.

 

Per causes objectives, tècniques, o de producció per reduir o suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors, els treballadors podran percebre la seva prestació d’atur, segons la quantia que correspongui i els empresaris no estaran exonerats de la seva obligació de cotització segons el previst en aquest RDL.

 

2.- Quines activitats han de tancar?

Les previstes estrictament en el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19 i en seu annex.

Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

3.- Si la meva activitat no està inclosa dins les que han de tancar obligatòriament, què haig de fer?

És decisió de l’empresari obrir el centre de treball / empresa. Cal tenir en compte les recomanacions fetes per les autoritats públiques.

4.- Quins efectes té que tanqui la meva activitat, si no està obligada de forma específica?

La obligació de l’empresari és donar la feina per la qual els treballadors estan contractats. Si això no es dona sense justificació, es considera un tancament d’empresa, per la qual cosa aquesta ha d’assumir el cost salarial i de SS dels seus treballadors, tot i que no prestin serveis. Aquests alhora podrien demandar l’empresa per incomplir les seves obligacions i sol·licitar-ne responsabilitats.

L’empresari però pot pactar vacances amb els seus treballadors, o pactar / fixar en certs casos una distribució irregular de la seva jornada (que ara no prestin serveis o en prestin menys i recuperar les hores més endavant).

 

 • Si teniu treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball, us adjuntem un model de certificat perquè els treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball o estan prestant serveis en trànsit, puguin justificar-ho en el cas que alguna autoritat els hi requerís.

 

5.- Concil.liació i cura de menors i persones dependents

Es permet que els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la seva jornada de treball, inclòs fins al 100% , per fer front a les necessitats de concil·liació i cura de menors i persones dependents.

 

Àmbit Econòmic

1.- Moratòria tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

2.- Ajuts a autònoms

Es posa en marxa un ajut únic de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

Aquesta ajuda es podrà demanar a partir de l’01/04/2020.

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior.

En el cas que el treballador tingui una antiguitat el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

3.- Transparència

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.

 

4.- Liquiditat per les empreses davant les dificultats transitòries

Per facilitar el manteniment del treball i pal·liar els efectes econòmics, s’atorgaran pel Ministeri d’Assumptes Econòmics, avals al finançament per entitats de crèdit, per atendre les necessitats derivades de gestió de factures, circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

 

Àmbit Fiscal

1.- Tancament de les oficines de l’AEAT

Les Oficines de l'AEAT estaran temporalment tancades per a l'atenció presencial causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 463/2020.

2.- Suspensió de terminis administratius

Atesa la suspensió de terminis administratius que marca la disposició addicional tercera, no us preocupeu si teniu algun tràmit pendent.

S'està tramitant una norma legal tributària amb l'ampliació dels terminis per realitzar tràmits.

3.- Certificats electrònics de pròxima caducitat

En relació amb aquells contribuents que el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, l'AEAT permet l'ús dels certificats caducats en la seva seu, d'acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

En el cas que el vostre navegador habitual no ho permeti, es recomana que s’utilitzi el navegador FireFox on podrà seguir usant-ho.

 4.- Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments dels deutes tributaris

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms.

Els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d'acord amb les següents instruccions:

 • Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".

   

 • Al presentar la sol·licitud s’ha de marcar l’apartat: “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.”

 

 

 • En el camp de la motivació de la sol·licitud s'ha d'incloure l'expressió "Ajornament RDL".

   

  Aquest ajornament serà aplicable als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

   

              b) Retencions i pagaments a comptes Renda

              f) IVA

              g) Pagament a compte societats.

   

   

  Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04€ l’any 2019.

   

La realització d’un ERTE comporta la realització d’unes tasques jurídiques i administratives pròpies i complexes, tant de preparació com de presentació i el seguiment i control de l’expedient.

 

 

En conseqüència us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

 

 

 

Girona, 18 de març de 2020

COMGEST ECONOMISTES

MESURES LABORALS PEL CORONAVIRUS

Medidas laborales frente al coronavirus

 

¿Qué derechos protegen al trabajador que se encuentra en una situación de posible contagio por el coronavirus? ¿Qué medidas puede adoptar la empresa ante las reducciones de jornada “por fuerza mayor”? ¿Qué tipo de baja cubre esta enfermedad...?

Éstas son algunas de las cuestiones que asaltan en los últimos días tanto a trabajadores como a responsables de centros de trabajo. Repasamos los principales puntos y dudas:

 1. 1.El coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana.
 2. 2.Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de protección tanto en la persona trabajadora afectada como en las restantes susceptibles de contacto con el paciente.

Por ello, y dentro del ámbito de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como se establece en la “Guía para la Actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, se detallan puntos como los siguientes: 

Paralización de la actividad por decisión de la Empresa o Personas Traba

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar la actividad.

 

En aplicación de esta norma, “las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad”.

 

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio, y en aplicación de lo previsto en el artículo 21 LPRL, en su apartado 2, las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

 

Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de medidas a las que se refieren los apartados anteriores, “a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.

 

 

 

 

Teletrabajo 

En muchos centros de trabajo ya ha empezado a implantarse la opción del trabajo a distancia, teletrabajo o teleworking, como alternativa a la de parar la actividad, un punto en el que se encuentran con ventaja los centros que ya han apostado por soluciones cloud que les garantizan movilidad y acceso permanente a la información. La citada guía establece que la decisión de implantar el teletrabajo requiere de varios supuestos:

 • Debe ser una medida de carácter temporal y extraordinaria

 • Debe cumplir con la adecuación a la legislación laboral y al convenio colectivo

 • La medida no debe suponer la reducción de los derechos profesionales (remuneración, jornada…)

 • Si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos, esto no debe suponer un coste para las personas trabajadoras.
    

  Bajas por COVID-19: ¿enfermedad común o profesional?

  La Seguridad Social ha aprobado este martes un decreto de acuerdo con el cual los trabajadores que se hayan contagiado o bien estén aislados o en cuarentena por coronavirus estarán cubiertos por una baja por enfermedad profesional. Esto supone un cambio de criterio con respecto a la circular que se envió hace 15 días y que señalaba que los afectados estaban de baja por enfermedad común. De esta forma se mejora la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas, que podrán percibir desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

   

  Despidos y reducciones de jornada

  En cuanto a este punto, si la empresa se viese ante la necesidad de suspender su actividad total o parcialmente, podrá hacerlo siguiendo los criterios establecidos en el artículo 47 del estatuto de los trabajadores y el

   

   

   

  Real Decreto 1483/2012, en el que se aprueban los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada.

   

  El texto ministerial señala que “podrán ser consideradas como causas que justifiquen un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, entre otras análogas, las siguientes:

   

  -Índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.

  -Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre.

  La empresa, en cualquier caso, deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el periodo de consultas con la representación del personal o comisión constituida a tal efecto. Por otro lado, “en el caso de que la empresa afectada no procediese a la comunicación de un expediente de regulación de empleo pero paralizase su actividad, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario”.

   

  Hay que hacer un inciso a propósito de la zona declarada en cuarentena y afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como se recoge en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil:

   

  “Las extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma, tendrán la consideración de situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

   

  En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión. En los casos en los que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos”.

   

   

   

   

  Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

  Relacionado con el punto anterior, algunas empresas del sector del automóvil han expresado su intención de tomar esta medida como consecuencia de la situación generada por la falta de abastecimiento, que impide mantener el ritmo de producción a la velocidad habitual, una opción que puede ampliarse a otros sectores en los próximos días.

   

  Por ello es de interés revisar las características de los ERTEs:


  - se trata de una medida con carácter temporal, no permanente, a diferencia de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs)


  - permite a la empresa suspender el contrato durante el tiempo que dure la causa que motiva la interrupción.


  - durante este periodo la empresa tiene que mantener en alta a los trabajadores afectados, así como la cotización por la cuota patronal.


  - la solicitud ha de ser instada ante la autoridad laboral y puede requerir de interpretación: debe constatarse que se dan circunstancias de imprevisibilidad, inevitabilidad, imposibilidad y relación causal derivada de la fuerza mayor, algo difícil de aplicar en circunstancias sin antecedentes como las actuales.

  Ante la posibilidad de activar esta opción, contar con el consenso con los representantes de los trabajadores es más que aconsejable: se trata de medidas excepcionales que generan tensiones y ponen en riesgo la desmotivación del equipo o un alto grado de incertidumbre.

   

  Viajar a zonas afectadas por coronavirus

  El coronavirus, por si mismo, no es motivo para que el seguro cubra la cancelación de un viaje, salvo que se haya establecido en una cláusula.

   

  Para ello, se debe haber contratado previamente la cláusula “declaración de zona catastrófica o epidemia en el lugar del domicilio o destino del viaje”, y que, paralelamente, ésta no se encuentre entre la zona excluida. Así, se consideraría una causa “externa” y no “causa mayor” (salvo que se haya contratado la cláusula anteriormente citada).

   

  Como causa mayor, estarían acreditadas, entre otras, las de accidente, enfermedad grave del asegurado o familiar de primer grado, muerte o despidos laboral. Sin embargo, este punto queda algo abierto con la intervención reciente de la UNESPA (Asociación empresarial del Seguro) que un comunicado recuerda que las aseguradoras sí asumieron los costes derivados de situaciones similares, como la gripe A o Gripe Porcina (2009-2010).

   

  Otras de las preguntas habituales de las últimas semanas es qué ocurre si un trabajador tiene que desarrollar su actividad en un lugar considerado de riesgo, o asistir a un congreso. En este caso, la empresa debe establecer medidas de seguridad pertinentes, en caso contrario podría ser objeto de una multa administrativa pertinente y sancionada por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

   

  Madrid, 12 de Marzo de 2020

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes