NOVETATS

SUBVENCIÓ TURISME

Benvolgut client,

 
Ja es poden presentar les sol.licituds per les subvencions de turisme (2500€ per sol.licitant)
 
Els sectors que s'hi poden acollir són:
 
Professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que estiguin inclosos en alguna de les següents categories:
 
- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 
- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination Managers Companies),       organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
 
-Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 
- Guies de turisme habilitats.
 
 
Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament 

REAL DECRET LLEI 14/2020

REAL DECRET LLEI 14/2020

 

 

 

Avui ha sortit publicat el Real Decret Llei 14/2020 de 14 d’ABRIL,  com a mesura extraordinària, l’aprovació de l’ajornament de la presentació dels impostos d’aquest primer trimestre 2020, les presentacions del 20 d’abril s’ajornen fins el 20 de maig 2020 per empreses i autònoms amb volum d’operacions inferiors als 600.000€, igualment les domiciliacions dels impostos es podran presentar fins al 15 de maig 2020.

Per el resto d’empreses que el volum d’operacions sigui superior als 600.000€ els terminis no han variat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Atentament 

NOVETATS RD LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ

Circular informativa 5/2020

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de Març aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

A conseqüència d’aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut de suspendre o reduir la seva activitat, és per aquest motiu que s’han pres noves mesures complementàries per fer front a aquesta situació.

Intentarem fer un extracte de les mes rellevants, tant d’aquest RD Llei 11/2020 com de la publicació de la Generalitat de Catalunya dels documents destinats a les Activitats de la Indústria Manufacturera considerada Essencial.

 

R.D.LLEI 11/2020 BOE 31/03/2020

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 34)

En aquest Real Decret Llei 11/2020 s’aprova de manera excepcional a concessió per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social la moratòria del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social de sis mesos sense interès.

Aquesta moratòria en el cas de concessió, afectarà al pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el cas de les empreses, el període de meritació serà des de l’Abril i el Juny 2020 i en el cas dels autònoms el comprès des de Maig i Juliol del 2020, sempre i quan que les activitats que es realitzin no s’hagin suspès per el motiu de l’Estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de Març.

 

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DELS DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 35)

En aquest àmbit les empreses i autònoms a la Seguretat social, sempre i quan no hi hagi un altre ajornament en vigor, aquests podran ajornar el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quan el termini reglamentari d’ ingrés tingui efecte entre els mesos d’Abril i Juny del 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social i s’aplicarà un tipus d’interès reduït del 0,5%.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LA DEUTE ARRENDATÍCIA (Art. 4)

La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’ampara de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol.licitar a l’arrendador, quan aquest sigui empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor, en un termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest real Decret Llei, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la seva renda.Es regula la moratòria per al cas en el qual l’arrendador no sigui una gran tenidor d’immobles, alguna cosa que succeeix en el 85% dels casos.

En aquestes circumstàncies, l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.

En el cas que no hi hagi un acord, l’inquilí tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l’Estat.

L’inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES (Art. 16)

En matèria d’habitatge, s’aclareixen aspectes relacionats amb la moratòria hipotecària regulada en el RDL8/2020. Així, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l’estat d’alarma, sent suficient en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació; i s’aclareix que les quotes suspeses no s’abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen per idèntic període. També s’afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria.
Amb la mateixa filosofia que la moratòria en el pagament de lloguers o d’hipoteques, el Reial decret llei aprovat avui estableix la possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.

Finalment, s’habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d’exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d’habitatge.

 

FLEXIBILITAT EN LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. (Art. 44)

Es permet als autònoms i empreses que puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministraments d’electricitat o modificar les seves modalitats de contractes sense penalitzacions.

També s’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

 

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER LES PERONES QUE INTEGREN EL SISTEMA ESPECIAL EMPRADES DE LA LLAR REGIM GENERAL DE LA SEG. SOCIAL. (Art. 30)

Es permet sol.licitar un subsidi per atur temporal que fins ara no existia aquest dret per les persones treballadores en aquest règim.

Aquest RD Llei 11/2020 BOE 31/03/2020 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

NOTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES ACTIVITATS DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA CONSIDERADA ESSENCIAL.

La Generalitat de Catalunya ha publicat dos formularis destinats a les Activitats de la Industria Manufacturera que desenvolupin una activitat considerada essencial, per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma (d’acord amb els apartats 2,4 i 5 de l’annex del R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març)

Formulari 1: Per les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat. I per les activitats de prestació de serveis en al cadena de producció de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

Formulari 2: Per les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

La comunicació s’haurà de dur a terme per internet, amb el corresponent certificat d’usuari, en el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052ec

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 01 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Circular informativa 2020

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Benvolgut client,

 

El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost:

 1. a)Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

 1. b)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

 1. c)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d'acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Als efectes del que estableix aquest article, s'entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 

 

 

 

 

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a

més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).


A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:
- Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
- Els vehicles proveïts de permisos temporals.

 

Padró i termini de pagament

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són les referenciades a el 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a la data de meritació.

 

 

  • Padró provisional i període d’exposició.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un padró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació.

 

 

 

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació.

 

L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un rebut. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 de novembre.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 04 de febrer de 2020

Departament Fiscal

 

CALENDARI LABORAL 2020

 

 

 

CALENDARI LABORAL ANY 2020

 

 

FESTES NACIONALS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER                 Reis (Festa estatal)

10 D’ABRIL                 Divendres Sant (Festa estatal)

13 D’ABRIL                 Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG                 Festa del Treball (Festa estatal)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE        Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)  

25 DE DESEMBRE      Nadal (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

 

 

FESTES LOCALS  

 

 

 

 

 


CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

 

 

VACANCES  

 

 

 


 

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ

 

 

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

Benvolgut client,

Ahir us vàrem fer arribar circular informativa referent al nou Real Decret Llei 10-2020 publicat el passar dia 29 de març a on s’aprovava un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

Avui s’ha publicat una nova ORDRE SND/307/2020 de 30 de Març que te per objecte especificar les activitats excloses en l’àmbit de l’aplicació del RD Llei 10-2020 i facilita un model de declaració responsable en el qual s’ha de detallar que la persona treballadora pot continuar realitzant el seu desplaçament al seu lloc de treball o el seu desenvolupament de la seva activitat.

El RD 463/2020 de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva part, el RD Llei 10/2020 del 29 de març, no resulta d’aplicació als treballadors/es per compte propi.

Us adjuntem còpia d’aquesta nova Ordre publicada que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE el dia 30/03/2020 on hi ha adjunt el model de Declaració Responsable a emetre als treballadors per compte aliena que no s’acullin al permís retribuït recuperable acollit al RD Llei 10/2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 31 de Març de 2020

Departament Fiscal

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

 

Benvolgut client,

Aquesta nit passada s’ha publicat el R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març on s’aprova un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

La recuperació de les hores de treball es podran fer efectives des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de Desembre del 2020.

Us adjuntem l’annex de les activitats qualificades com essencials.

Aquest Real Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, però amb efectes a partir del 30 de març del 2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 30 de Març de 2020

 

Departament Fiscal

CESSAMENT D'ACTIVITAT PER A AUTÒNOMS

Ahir el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms:

 

BENEFICIARIS

Es crea una prestació extraordinària per a aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat de manera que puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica. Aquesta ajuda, que duraria un mes, però es podria prorrogar, es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

Els beneficiaris seran autònoms, inclosos els societaris i ocupadors que:

 1. La seva activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma, segons el Reial Decret 463/2020 del 14 de març.

   

 2. La seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

   

El cobrament de la prestació serà "compatible” amb l'exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social" i amb l'aprovació d’ERTE per als seus treballadors, si té assalariats a càrrec seu.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.


 

REQUISITS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ

 • Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

 • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom.

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat a Hisenda (Model 036 o 037).

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa en TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).

 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (en cas de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament).

 • Podrà sol·licitar-la qualsevol autònom, l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial decret 463/2020, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.

 • Si es tenen treballadors a càrrec, per poder-se acollir a la prestació, s’ha de realitzar un ERTE de tots els treballadors a càrrec.

 • No s'exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ?

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35.-€).

   

 • La durada de la prestació és d’un mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

   

   

COM S’ACCEDEIX A LA PRESTACIÓ?

 • Mitjançant un imprès de sol·licitud concret per a aquesta prestació que està disponible a les Webs de les Mútues.

   

 • La sol·licitud es farà a través del web, on a més de presentar la sol·licitud es podran adjuntar els documents que es requereixin.

   

 • Poden realitzar la sol·licitud els gestors/col·laboradors respecte dels seus clients, com els propis treballadors autònoms (tots dos hauran d'estar acreditats per la Mútua).  

   

 • Els treballadors per compte propi o autònoms que vulguin fer-ho directament, han de posar-se primer en contacte amb la mútua, la qual els hi facilitarà les instruccions oportunes.

   

 • Com que hi ha dues modalitats de sol·licitud de la prestació, en cadascuna d’elles procedirem de la següent manera:

   

  a)  Per suspensió de l'activitat han de remetre juntament amb la sol·licitud còpia de l'Impost d'activitats, on s'acrediti l'activitat que ha suspès, a l'objecte de poder comprovar que es troba dins de la afectades.

   

  b) Respecte la reducció de la facturació, davant la inviabilitat de poder acreditar-ho amb alguna documentació, es sol·licitarà una declaració jurada, en la qual declararà aquesta circumstància. Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació que justifiqui els ingressos dels últims 6 mesos (IRPF trimestral, IVA trimestral). Si no tinguessin aquesta documentació, podran realitzar la sol·licitud igualment. Degut que la declaració jurada si que serà obligatòria per a tots aquests treballadors, se'ls informarà que la Mútua es reserva el dret de poder verificar més endavant aquesta situació de pèrdua de facturació. Així mateix també se'ls informarà que si falsegen la declaració amb l'objecte d'obtenir la prestació, podríem reclamar la seva devolució per haver-la obtingut de forma fraudulenta, sense perjudici d'altres accions davant de la inspecció de treball.

 

Li recordem que l’anirem informant puntualment tant de les accions que anem adoptant, així com dels detalls respecte a les noves normatives del BOE, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o qualsevol altra informació d’interès.

 


 

IMPORTANT: SI COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS ESMENTATS, PREGUEM QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB NOSALTRES PERQUÈ ELS PUGUEM GESTIONAR LA PRESTACIÓ.

 

 

Us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un e-mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

 

 

 

 

Girona, 19 de març de 2020

COMGEST ECONOMISTES

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes