NOVETATS

PRÒRROGA CESSAMENT ACTIVITAT AUTÒNOMS

Pròrroga de la prestació per cessament d'activitat i les exempcions en la cotització (RD-Llei 24/2020)

 

Ha sortit publicat en el BOE del dia 27 de juny 2020 la prorroga per al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms fins al 30/09/2020

Així queda la pròrroga de la prestació per cessament d'activitat (articles 8 i 9 de l'RD-Llei 24/2020, publicat en BOE el dissabte, 27 de juny i en vigor des del mateix dia 27).

Exempció en la cotització a partir de l'1 de juliol de 2020

A partir de l'1 de juliol de 2020, l'autònom inclòs en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que estigués d'alta en aquests règims i vingués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional.

Les quanties seran les següents:

- 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

- 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.

- 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

La base de cotització que es tindrà en compte a efectes de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tingués en cada un dels mesos indicats.

L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altres subsidis sempre que es mantingui l'obligació de cotitzar.

IMPORTANT!: L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

 

 

Prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi

Els autònoms que vinguessin percebent fins al 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat (art. 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març) podran sol·licitar la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 327 de el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, complint els requisits establerts.

Addicionalment, l'accés a aquesta prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l'any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l'any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no podent excedir 1.939,58 euros mensuals.

Autònoms amb treballadors al seu càrrec

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d'acreditar el temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l'entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest extrem.

Temps de gaudi de la prestació

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins al 30 de setembre de 2020, sempre que el treballador tingui dret en els termes fixats en l'article 338 de el text refós de la LGSS. A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d'activitat si concorren tots els requisits de l'article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues col·laboradores o l'Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efectes de:

- 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol

- Amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir del 31 de gener de 2021.

Cotitzacions

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l'Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l'activitat, l'import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna.

Si es produeix el cessament definitiu en l'activitat amb anterioritat a el 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prenguessin de manera proporcional a el temps de la durada de l'activitat, a aquests efectes el càlcul es farà computant a la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el que estigués enquadrat.

Què pot fer l'autònom un cop rebuda la prestació

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

- Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 d'agost de 2020, i tindrà efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

- Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d'activitat, sense necessitat d'esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l'entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el tercer trimestre del 2020 o la caiguda de la facturació en aquest mateix període superaran els llindars establerts a la normativa, amb la corresponent pèrdua de el dret a la prestació.

 

Girona, 01 de juliol de 2020

COMGEST ECONOMISTES

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes