NOVETATS

CIRCULAR INFORMATIVA IAE 2020

                Circular informativa 2020

 

Benvolgut client,

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en

l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

- Les Persones Físiques.

 

- Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers

períodes impositius.

 

- Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la

Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

- Les activitats d’ensenyament de totes les categories sempre que siguin d’ens públic.

 

- Les Fundacions I Entitats sense ànim de lucre per les explotacions econòmiques declarades

exemptes de l’impost sobre societats.

 

- Els contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents quan operin a Espanya mitjançant

establiment permanent I la seva xifra de negoci sigui inferior a 1.000.000€.

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert

en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, així com per a qualsevol altre gestió.

Girona, 16 de Novembre de 2020

Departament Fiscal

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes