NOVETATS

CIRCULAR RENDA 2020

El proper 31 de desembre del 2020 finalitza lexercici fiscal a efectes del càlcul de lIRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

 

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat:

 

PRINCIPALS APUNTS

 

 

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb daltres guanys del capital mobiliari i a linrevés. Daquesta manera la pèrdua duna venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al mit d’un 25% .

 

 • Si posseeix accions duna entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió va començar a tributar com a guany patrimonial.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió dimmobles (no habitatge habitual) amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan limport obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió. En el cas que la transmisió sigui de l’habitatge habitual el guany restarà exempt.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Plà Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2020 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2020 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

Inversions financeres

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual dEstalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual dEstalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar limport acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

Tributació de lhabitatge

 • El propietari dun immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.

   

 • Altrament, i amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 no dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

   

 • Dins de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, hi ha la deducció per arrendament sempre I quan es cumpleixin alguna de les següents situacions :

 1. El llogater ha de tenir menys de 32 anys

 2. Haver estat a l’atur durant o mes de 183 dies.

 3. Un grau de discapacitat igual o superior al 65%

 4. Ser vidu/vidua I tenir 65 anys o mes

 

El limit maxim de deducció son 300€ anuals i 600€ anuals per família nombrosa que compleixi  els requisits establerts en la normativa.

 

 

 

 • Recordar que a partir de l1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es man la deducció del 15% de limport invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual esexempta.

 

Plans de Pensions

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. 8.000 euros,

 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

   

Si vos ja ha esgotat el seumit però es casat i el njuge no rendiments superiors a 8.000.- anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

.

Incentius per a inversió empresarial

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral. b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c)   Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu njuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sòl

 • Si durant el 2020 ha rebut devolució d’interessos de les cusules sòl, a conseqüència dun acord entre les parts, d’una sentència judicial o dun laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2020 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 • Si els interessos tornats dentitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció sha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de lIRPF de lexercici en que es produeixi la sentència.

   

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o dactivitats econòmiques en declaracions dexercicis anteriors, sha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de lImpost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 .

Base imposable de lImpost superior a 500.000 (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal.

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes