NOVETATS

RESUM MESURES RDL 30/2020 DE PRÒRROGA DELS ERTOS

RESUM MESURES RDL 30/2020 DE PRÒRROGA DELS ERTOS

 

Els informem que al Butlletí Oficial de l’Estat de data 30 de setembre de 2020 s’ha publicat el Reial Decret llei 30/2020 amb entrada en vigor al dia de la seva publicació. Les principals mesures les indiquem a continuació:

Es prorroguen automàticament tots els ERTO de força major vigents fins els 31.01.2021, a l’efecte de prestacions per atur i suspensió de contractes. Les empreses hauran de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions davant del SEPE, per a les persones treballadores afectades, abans del dia 20 d’octubre de 2020, així com comunicar al SEPE, quan això sigui procedent, la renúncia total i definitiva a l’ERTO, a més de les possibles desafectacions o reduccions amb caràcter previ a la seva efectivitat. Aquesta gestió, igual que la primera vegada que es va haver de tramitar davant el SEPE, ens encarregarem des de l’assessoria.

Es regulen noves figures d’ERTE per força major:

  1. Per impediment: Es contempla per a les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball (tancament obligatori temporal).

  2. Per limitació del desenvolupament normal de l’activitat: Establert per als supòsits en què les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat (limitacions puntuals en la producció).

S’estableixen exoneracions en la cotització per empreses que pertanyin als sectors més afectats, que venen establerts en un llistat de 42 activitats de codis CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) publicat al BOE i que es detalla més endavant. També s’estableixen exoneracions en la cotització per a empreses que formin part de la cadena de valor de les anteriors (aquelles que la facturació, durant l’any 2019, s’hagi generat almenys, en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09, així com aquelles que l’activitat real depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis. Es disposarà d’un termini del 5 al 19 d’octubre per tramitar la sol·licitud d’empresa dependent o integrant de la cadena de valor.

Els treballadors fixos discontinus podran percebre una prestació extraordinària.

No es reduirà el percentatge de base reguladora per calcular les prestacions, que romandrà en un 70%, encara que s’hagin percebut més de 6 mesos de prestació.

Es manté el “comptador a zero” i l’accés a prestacions d’atur sense carència prèvia, per la qual cosa no es consumirà prestació fins 31/01/2021.

No es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes.

 

 

Es manté la limitació de repartir dividends determinades empreses i entitats que s’hagin acollit a l’ERTE. Recordem que aquesta limitació a la distribució de dividends NO és aplicable a entitats que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 treballadors.

S’estableix una nova salvaguarda, compromís de manteniment d’ocupació de 6 mesos, conservant la prohibició d’acomiadar i la suspensió de contractes temporals de les persones afectades per l’ERTO.

 

CNAE-09 als que pertanyen les empreses especialment afectades

ID CNAE-09

CNAE-09 4 DÍGITOS

0710

Extracción de minerales de hierro.

2051

Fabricación de explosivos.

5813

Edición de periódicos.

2441

Producción de metales preciosos.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

1820

Reproducción de soportes grabados.

5122

Transporte espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939

tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001

Artes escénicas.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

2431

Estirado en frío.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590

Otros alojamientos.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932

Transporte por taxi.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, a 5 d’octubre de 2020.

Departament Laboral

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes