NOVETATS

CARTA EXONERACIÓ RET LLOGUERS 2018

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari dimmobles arrendats i   li   cal sol·licitar el certificat dexoneració de practicar retenció dIRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments dimmobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de lobligació de practicar retenció en la renda generada per larrendament dimmobles quan:

 

 

 • Lactivitat de larrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de lIAE o en algun altre epígraf que classifiqui lactivitat darrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a larrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

  Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a lactivitat darrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat dexoneració de retenció.

 

 • Quan es tractin darrendaments dhabitatges a empreses pels seus treballadors.

   

 • Quan les rendes satisfetes per larrendatari a un mateix arrendador no

           superi els 900.- anuals.

 

 • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.

   

 • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

   

 

 

Recordi que és el propietari qui  ha de sol·licitar el certificat, per tal que larrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat dexoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

 

 

Departament Fiscal.

 

CIRCULAR LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

 

Subjectes passius que inicn lexercici dactivitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

Persones físiques

Subjectes passius de lImpost sobre Societats, societats civils i entitats de larticle

35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a

1.000.000 euros.

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

 

 

Atentament,

 

 Departament Fiscal.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

 

El 25 de maig de 2018 s’aplicarà el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Algunes de les principals novetats del Reglament que afectaran a la forma d’actuació de les empreses són:

 

 Fer un anàlisi de risc de tots els tractaments de dades que es desenvolupin a l’empresa per valorar com afecten als drets i llibertats dels ciutadans.

 

 S’augmenta la informació que s’ha de facilitar als titulars de les dades. S’ha de donar més informació sobre la base legal per al tractament de les dades o sobre el seu període de retenció, entre d’altres qüestions.

 

 Reforça el consentiment de l’interessat, que haurà de ser “inequívoc”. Es requerirà una declaració dels interessats o una acció positiva que indiqui que estan d’acord amb el tractament de les seves dades, que no es podrà deduir del silenci o de la inacció dels ciutadans. Això implicarà que les empreses hauran de revisar la forma en la que obtenen i registren el consentiment.

 

 Estableix nous aspectes que haurà de regular el contracte que es formalitzi entre el responsable i l’encarregat del tractament

 

 Crea nous drets com el “Dret de supressió”, més conegut com “Dret a l’Oblit”, el de Transparència o el dret a la Portabilitat de les dades.

 

 S’estableixen mecanismes de responsabilitat activa de les empreses i organitzacions en el tractament de dades, establint, entre d’altres, mesures com la protecció de dades des del disseny, la protecció de dades per defecte, la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades, o el nomenament d’un Delegat de Protecció de Dades, (DPO, per les sigles en anglès), que serà obligatori per a l’Administració Pública (excepte Tribunals de Justícia) i per a aquelles entitats privades, en que la seva activitat principal comporti la “observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala” o el “tractament a gran escala de categories especials de dades”.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra web www.comgesteconomistes.com

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 15 de maig de 2018

 

DEPARTAMENT FISCAL

CALENDARI LABORAL ANY 2018

 

FESTES NACIONALS

 

1 DE GENER    Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER   Reis (Festa estatal)

30 DE MARÇ   Divendres Sant (Festa estatal)

2 D’ ABRIL*   Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG   Festa del Treball (Festa estatal)

15 D’AGOST   L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE   Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE   Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

1 DE NOVEMBRE   Tots Sants (Festa estatal)

6 DE DESEMBRE   Dia de la Constitució (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE   La Immaculada (Festa estatal)

25 DE DESEMBRE   Nadal (Festa estatal)

26 DE DESEMBRE*   Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

De les 2 festes ressenyades amb (*), n’ hi haurà una, a triar entre les dues, que és de caràcter recuperable. La resta de festes són de caràcter retribuït i no recuperable.

 

 

FESTES LOCALS 

 

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

VACANCES

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ 

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)
 
Benvolgut client,
 
Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2017, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.
 
En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.
 
Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.
 
APARTAT A
 
Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 22 de
febrer de 2018 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.
 
APARTAT B
 
A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2018 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:
 
⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d’operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Codi Postal i Població
⇒ L’import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.
 
Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:
 
⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s’hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.
 
Així mateix, indicar que s’han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l’exercici per la transmissió d’immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d’una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.
 
Aspectes a tenir en compte:
 
⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d’operacions d’arrendament d’immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.
 
⇒ Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.
 
⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
 
⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d’IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.
 
⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.
 
⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s’hauran
de consignar de forma separada i per l’import anual, havent d’informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:
 
1. Import meritat durant l’exercici d’acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l’exercici.
 
2. Import meritat durant l’exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA):Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l’exercici i (b) de les factures de l’exercici anterior que no s’havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s’ha ingressat l’IVA meritat o
s’ha deduït l’IVA suportat.
 
⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l’operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l’import de la contraprestació, IVA exclòs.
 
⇒ Les operacions subjectes i exemptes d’IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s’han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.
 
D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l’obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:
 
⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l’arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l’arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l’exercici 2017, ja que l’arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l’immoble arrendat).
 
Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:
 
⇒ Exportacions i importacions. No s’aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s’han d’informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l’obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d’assegurances.
⇒ Recordar que les empreses que apliquin el SII ( Suministre immediat d’informació)
no estan obligades a presentar el model 347.
 
Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.
 
Sense més, i a l’espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Girona, 31 de gener de 2018
 
Departament Fiscal
 
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes