NOVETATS

T'AJUDEM?

c08809fe-ef09-4e66-b554-4289ef8b8da7

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2018

 

El proper 31 de desembre del 2018 finalitza lexercici fiscal a efectes del càlcul de lIRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determiner el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

 

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

 

PRINCIPALS APUNTS

 

 

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb daltres guanys del capital mobiliari i a linrevés. Daquesta manera la pèrdua duna venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al mit d’un 15% al 2016, un 20% pel 2017 i un 25% a partir del 2018.

 

 • Si posseeix accions duna entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial, a diferència del que s’havia aplicat fins ara i que es consideraven com a menys valor dadquisició de les accions.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió dimmobles, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan limport obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Plà Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2018 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2018 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

 

Inversions financeres

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual dEstalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual dEstalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar limport acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

 

Tributació de lhabitatge

 • El propietari dun immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.
 • Altrament, amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de lexercici 2015, larrendatari no dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

 • Recordar que a partir de l1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es man la deducció del 15% de limport invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual esexempta.

   

 

Plans de Pensions

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. 8.000 euros,

 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

   

  Si vos ja ha esgotat el seumit però es casat i el njuge no rendiments superiors a 8.000.- anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

.

Incentius per a inversió empresarial

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat  Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral.

b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c)  Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu njuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sòl

 • Si durant el 2018 ha rebut devolució d’interessos de les cusules sòl, a conseqüència dun acord entre les parts, d’una sentència judicial o dun laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2018 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 • Si els interessos tornats dentitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció sha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de lIRPF de lexercici en que es produeixi la sentència.

   

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o dactivitats econòmiques en declaracions dexercicis anteriors, sha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de lImpost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 .

Base imposable de lImpost superior a 500.000 (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

 

 

 

 

 

Exempció IRPF Prestació Maternitat

 
Des del passat dia 03/10/2018 (Des de la data de la sentència del Tribunal Suprem) els contribuents podran reclamar les quantitats pagades de més, ja que la prestació de maternitat està exempta de tributació en l'IRPF des de l'any 2014, és a dir, podran reclamar-se les quantitats dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.
 

Documentació necessària:

1. Certificat de rendes IRPF emes per l'INSS. (en cas de no disposar del certificat, les dades fiscals de l'AEAT)

2. Declaració de renda de l'exercici en què es va percebre la prestació.

En el cas que la declaració fos confeccionada aquest despatx ja disposem de totes les dades.

Per qualsevol consulta no dubti en posar-se en contacte amb aquest despatx professional.

Si està interessat que realitzem aquesta gestió agrairem contactin amb nosaltres.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web

 

Moltes gràcies

Dept. Fiscal.

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2017

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2017.

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

• Dades personals: descendents, ascendents i cònjuge.

• Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

• Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

• Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

• Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

• IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

• Lloguers: Ingressos per lloguers i despeses de les propietats llogades.

 

ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS

 

• Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

• Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

• Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

INCREMENTS I DISMINUCIONS PATRIMONIALS.

 

• Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles i valors.

• Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

• Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

 

DESGRAVACIONS

 

• Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets.

• Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar. Aportar tota la documentació relativa al cobrament de clàusules sòl.

• Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica.

• Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

• Certificats de donatius a determinades entitats.

• Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

• Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

• Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

• Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

• Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

• Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

 

El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 2 de juliol de 2018.

 

Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. .

 

Departament Fiscal

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

 

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

 

 

1) Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.

2) Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.

3) Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

 

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i pera cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

 

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

 

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

 

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

 

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2017 es realitzarà del 1 de gener al 2 d’abril de 2018.

 

Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els 4 dies naturals següents al de finalització de l´esmentat període.

 

Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d´immobles) serà de mínim 10.000 €. En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 8 de Març de 2018

 

Departament Fiscal

CIRCULAR RENDA 2019

El proper 31 de desembre del 2019 finalitza lexercici fiscal a efectes del càlcul de lIRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

 

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

PRINCIPALS APUNTS

 

 

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb daltres guanys del capital mobiliari i a linrevés. Daquesta manera la pèrdua duna venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al mit d’un 25% .

 

 • Si posseeix accions duna entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió dimmobles, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan limport obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Plà Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2019 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2019 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

Inversions financeres

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual dEstalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual dEstalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar limport acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

Tributació de lhabitatge

 • El propietari dun immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.

   

 • Altrament, I amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de lexercici 2015, larrendatari no dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

   

 • Dins de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, hi ha la deducció per arrendament sempre I quan es cumpleixin alguna de les següents situacions :

 1. El llogater ha de tenir menys de 32 anys

 2. Haver estat a l’atur durant o mes de 183 dies.

 3. Un grau de discapacitat igual o superior al 65%

 4. Ser vidu/vidua I tenir 65 anys o mes

 

El limit maxim de deducció son 300€ anuals i 600€ anuals per família nombrosa que compleixi  els requisits establerts en la normativa.

 

 

 

 • Recordar que a partir de l1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es man la deducció del 15% de limport invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual esexempta.

 

Plans de Pensions

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. 8.000 euros,

 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

   

Si vos ja ha esgotat el seumit però es casat i el njuge no rendiments superiors a 8.000.- anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

.

Incentius per a inversió empresarial

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral. b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c)   Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu njuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sòl

 • Si durant el 2019 ha rebut devolució d’interessos de les cusules sòl, a conseqüència dun acord entre les parts, d’una sentència judicial o dun laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2018 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 • Si els interessos tornats dentitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció sha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de lIRPF de lexercici en que es produeixi la sentència.

   

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o dactivitats econòmiques en declaracions dexercicis anteriors, sha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de lImpost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 .

Base imposable de lImpost superior a 500.000 (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

 

CIRCULAR LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

 

 • Les Persones Físiques

 

 • Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

 • Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

 • Les activitats d’ensenyament de totes les categories sempre que siguin d’ens public.

 

 • Les Fundacions I Entitats sense ànim de lucre per les explotacions econòmiques declarades exemptes de l’impost sobre societats.

 

 • Els contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents quan operin a Espanya mitjançant establiment permanent I la seva xifra de negoci sigui inferior a 1.000.000€

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

Atentament,

 

Departament Fiscal.

CIRCULAR EXONERACIÓ RETENCIÓ LLOGUERS 2019

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari dimmobles arrendats afectes a activitats econòmiques,    i   li   cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments dimmobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de lobligació de practicar retenció en la renda generada per larrendament dimmobles quan:

 

 

 • Lactivitat de larrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de lIAE o en algun altre epígraf que classifiqui lactivitat darrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a larrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

  Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a lactivitat darrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat dexoneració de retenció.

 

 • Quan es tractin darrendaments dhabitatges a empreses pels seus treballadors.

   

 • Quan les rendes satisfetes per larrendatari a un mateix arrendador no

           superi els 900.- anuals.

 

 • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.

   

 • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

   

 

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que larrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat dexoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

 

Departament Fiscal.

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes