NOVETATS

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

REAL DECRET LLEI 10/2020 DE 29 DE MARÇ

 

Benvolgut client,

Aquesta nit passada s’ha publicat el R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març on s’aprova un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

La recuperació de les hores de treball es podran fer efectives des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de Desembre del 2020.

Us adjuntem l’annex de les activitats qualificades com essencials.

Aquest Real Decret Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE, però amb efectes a partir del 30 de març del 2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 30 de Març de 2020

 

Departament Fiscal

CESSAMENT D'ACTIVITAT PER A AUTÒNOMS

Ahir el Govern va aprovar el Reial decret llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament d’activitat per part dels treballadors autònoms:

 

BENEFICIARIS

Es crea una prestació extraordinària per a aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19.

Per al col·lectiu d'autònoms es flexibilitza l'accés al cessament d'activitat de manera que puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica. Aquesta ajuda, que duraria un mes, però es podria prorrogar, es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació.

Els beneficiaris seran autònoms, inclosos els societaris i ocupadors que:

 1. La seva activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma, segons el Reial Decret 463/2020 del 14 de març.

   

 2. La seva facturació en el mes anterior al que es sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

   

El cobrament de la prestació serà "compatible” amb l'exoneració del pagament de quotes a la Seguretat Social" i amb l'aprovació d’ERTE per als seus treballadors, si té assalariats a càrrec seu.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.


 

REQUISITS PER TENIR DRET A LA PRESTACIÓ

 • Estar afiliat i d’alta a la Seguretat Social a la data de la declaració de l’estat d’alarma.

 • No cal tenir la cobertura per cessament d'activitat de treballador autònom.

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat a Hisenda (Model 036 o 037).

 • No cal que el treballador autònom es doni de baixa en TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).

 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (en cas de no estar-ho, se li realitzarà la invitació al Pagament).

 • Podrà sol·licitar-la qualsevol autònom, l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial decret 463/2020, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.

 • Si es tenen treballadors a càrrec, per poder-se acollir a la prestació, s’ha de realitzar un ERTE de tots els treballadors a càrrec.

 • No s'exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària.

 

EN QUÈ CONSISTEIX LA PRESTACIÓ?

 • La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no tingués carència per al càlcul de la prestació a percebre, es tindrà en compte la base de cotització mínima (944,35.-€).

   

 • La durada de la prestació és d’un mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

   

   

COM S’ACCEDEIX A LA PRESTACIÓ?

 • Mitjançant un imprès de sol·licitud concret per a aquesta prestació que està disponible a les Webs de les Mútues.

   

 • La sol·licitud es farà a través del web, on a més de presentar la sol·licitud es podran adjuntar els documents que es requereixin.

   

 • Poden realitzar la sol·licitud els gestors/col·laboradors respecte dels seus clients, com els propis treballadors autònoms (tots dos hauran d'estar acreditats per la Mútua).  

   

 • Els treballadors per compte propi o autònoms que vulguin fer-ho directament, han de posar-se primer en contacte amb la mútua, la qual els hi facilitarà les instruccions oportunes.

   

 • Com que hi ha dues modalitats de sol·licitud de la prestació, en cadascuna d’elles procedirem de la següent manera:

   

  a)  Per suspensió de l'activitat han de remetre juntament amb la sol·licitud còpia de l'Impost d'activitats, on s'acrediti l'activitat que ha suspès, a l'objecte de poder comprovar que es troba dins de la afectades.

   

  b) Respecte la reducció de la facturació, davant la inviabilitat de poder acreditar-ho amb alguna documentació, es sol·licitarà una declaració jurada, en la qual declararà aquesta circumstància. Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de la documentació que justifiqui els ingressos dels últims 6 mesos (IRPF trimestral, IVA trimestral). Si no tinguessin aquesta documentació, podran realitzar la sol·licitud igualment. Degut que la declaració jurada si que serà obligatòria per a tots aquests treballadors, se'ls informarà que la Mútua es reserva el dret de poder verificar més endavant aquesta situació de pèrdua de facturació. Així mateix també se'ls informarà que si falsegen la declaració amb l'objecte d'obtenir la prestació, podríem reclamar la seva devolució per haver-la obtingut de forma fraudulenta, sense perjudici d'altres accions davant de la inspecció de treball.

 

Li recordem que l’anirem informant puntualment tant de les accions que anem adoptant, així com dels detalls respecte a les noves normatives del BOE, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o qualsevol altra informació d’interès.

 


 

IMPORTANT: SI COMPLEIXEN AMB ELS REQUISITS ESMENTATS, PREGUEM QUE ES POSIN EN CONTACTE AMB NOSALTRES PERQUÈ ELS PUGUEM GESTIONAR LA PRESTACIÓ.

 

 

Us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un e-mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

 

 

 

 

Girona, 19 de març de 2020

COMGEST ECONOMISTES

MESURES LABORALS PEL CORONAVIRUS

Medidas laborales frente al coronavirus

 

¿Qué derechos protegen al trabajador que se encuentra en una situación de posible contagio por el coronavirus? ¿Qué medidas puede adoptar la empresa ante las reducciones de jornada “por fuerza mayor”? ¿Qué tipo de baja cubre esta enfermedad...?

Éstas son algunas de las cuestiones que asaltan en los últimos días tanto a trabajadores como a responsables de centros de trabajo. Repasamos los principales puntos y dudas:

 1. 1.El coronavirus es un virus desconocido anteriormente en la patología humana.
 2. 2.Las medidas de aislamiento, en los casos investigados, constituyen la primera barrera de protección tanto en la persona trabajadora afectada como en las restantes susceptibles de contacto con el paciente.

Por ello, y dentro del ámbito de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como se establece en la “Guía para la Actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”, se detallan puntos como los siguientes: 

Paralización de la actividad por decisión de la Empresa o Personas Traba

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar la actividad.

 

En aplicación de esta norma, “las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad”.

 

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio, y en aplicación de lo previsto en el artículo 21 LPRL, en su apartado 2, las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

 

Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de medidas a las que se refieren los apartados anteriores, “a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave”.

 

 

 

 

Teletrabajo 

En muchos centros de trabajo ya ha empezado a implantarse la opción del trabajo a distancia, teletrabajo o teleworking, como alternativa a la de parar la actividad, un punto en el que se encuentran con ventaja los centros que ya han apostado por soluciones cloud que les garantizan movilidad y acceso permanente a la información. La citada guía establece que la decisión de implantar el teletrabajo requiere de varios supuestos:

 • Debe ser una medida de carácter temporal y extraordinaria

 • Debe cumplir con la adecuación a la legislación laboral y al convenio colectivo

 • La medida no debe suponer la reducción de los derechos profesionales (remuneración, jornada…)

 • Si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos, esto no debe suponer un coste para las personas trabajadoras.
    

  Bajas por COVID-19: ¿enfermedad común o profesional?

  La Seguridad Social ha aprobado este martes un decreto de acuerdo con el cual los trabajadores que se hayan contagiado o bien estén aislados o en cuarentena por coronavirus estarán cubiertos por una baja por enfermedad profesional. Esto supone un cambio de criterio con respecto a la circular que se envió hace 15 días y que señalaba que los afectados estaban de baja por enfermedad común. De esta forma se mejora la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas, que podrán percibir desde el día siguiente al de la baja laboral el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

   

  Despidos y reducciones de jornada

  En cuanto a este punto, si la empresa se viese ante la necesidad de suspender su actividad total o parcialmente, podrá hacerlo siguiendo los criterios establecidos en el artículo 47 del estatuto de los trabajadores y el

   

   

   

  Real Decreto 1483/2012, en el que se aprueban los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada.

   

  El texto ministerial señala que “podrán ser consideradas como causas que justifiquen un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, entre otras análogas, las siguientes:

   

  -Índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.

  -Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre.

  La empresa, en cualquier caso, deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el periodo de consultas con la representación del personal o comisión constituida a tal efecto. Por otro lado, “en el caso de que la empresa afectada no procediese a la comunicación de un expediente de regulación de empleo pero paralizase su actividad, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario”.

   

  Hay que hacer un inciso a propósito de la zona declarada en cuarentena y afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como se recoge en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil:

   

  “Las extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma, tendrán la consideración de situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

   

  En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión. En los casos en los que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos”.

   

   

   

   

  Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

  Relacionado con el punto anterior, algunas empresas del sector del automóvil han expresado su intención de tomar esta medida como consecuencia de la situación generada por la falta de abastecimiento, que impide mantener el ritmo de producción a la velocidad habitual, una opción que puede ampliarse a otros sectores en los próximos días.

   

  Por ello es de interés revisar las características de los ERTEs:


  - se trata de una medida con carácter temporal, no permanente, a diferencia de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs)


  - permite a la empresa suspender el contrato durante el tiempo que dure la causa que motiva la interrupción.


  - durante este periodo la empresa tiene que mantener en alta a los trabajadores afectados, así como la cotización por la cuota patronal.


  - la solicitud ha de ser instada ante la autoridad laboral y puede requerir de interpretación: debe constatarse que se dan circunstancias de imprevisibilidad, inevitabilidad, imposibilidad y relación causal derivada de la fuerza mayor, algo difícil de aplicar en circunstancias sin antecedentes como las actuales.

  Ante la posibilidad de activar esta opción, contar con el consenso con los representantes de los trabajadores es más que aconsejable: se trata de medidas excepcionales que generan tensiones y ponen en riesgo la desmotivación del equipo o un alto grado de incertidumbre.

   

  Viajar a zonas afectadas por coronavirus

  El coronavirus, por si mismo, no es motivo para que el seguro cubra la cancelación de un viaje, salvo que se haya establecido en una cláusula.

   

  Para ello, se debe haber contratado previamente la cláusula “declaración de zona catastrófica o epidemia en el lugar del domicilio o destino del viaje”, y que, paralelamente, ésta no se encuentre entre la zona excluida. Así, se consideraría una causa “externa” y no “causa mayor” (salvo que se haya contratado la cláusula anteriormente citada).

   

  Como causa mayor, estarían acreditadas, entre otras, las de accidente, enfermedad grave del asegurado o familiar de primer grado, muerte o despidos laboral. Sin embargo, este punto queda algo abierto con la intervención reciente de la UNESPA (Asociación empresarial del Seguro) que un comunicado recuerda que las aseguradoras sí asumieron los costes derivados de situaciones similares, como la gripe A o Gripe Porcina (2009-2010).

   

  Otras de las preguntas habituales de las últimas semanas es qué ocurre si un trabajador tiene que desarrollar su actividad en un lugar considerado de riesgo, o asistir a un congreso. En este caso, la empresa debe establecer medidas de seguridad pertinentes, en caso contrario podría ser objeto de una multa administrativa pertinente y sancionada por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

   

  Madrid, 12 de Marzo de 2020

Normatives i mesures d'urgència en l'àmbit laboral, fiscal i econòmic per fer front al coronavirus COVID-19

Benvolgut client,

Atès l'impacte que està tenint l'emergència sanitària generada per el Coronavirus (COVID-19) RDLL 8/2020 BOE 18/03/2020 i les diferents modificacions normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic, us volem informar de tot allò que us pot ser de gran utilitat:

 

Àmbit Laboral

 

1.- Què és un ERTE?

Tenim dos escenaris on es pot donar la situació d’haver d’iniciar un “expediente de regulación temporal de empleo”:

Per causa de força major: seria el cas de les empreses que s’hagin vist afectades directament per la decisió de les autoritats sanitàries, bé perquè l’activitat que realitza es vegi directament afectada per la prohibició de seguir prestant serveis, bé perquè la plantilla s’hagi vist afectada directament pel COVID19 o es trobi en situació d’aïllament preventiu, que impossibiliti prestar els serveis amb normalitat, o bé que l’empresa es trobi en una situació que no pugui continuar prestant serveis amb normalitat, ja sigui per manca de subministraments, materials, mobilitat de les persones i mercaderies i restriccions en el transport públic.

L’ ERTE té una duració temporal i s’ adequarà a la duració de la situació conjuntural que es pretén superar.

 

Els treballadors tindran dret a la prestació contributiva d’atur encara que no compleixin amb el requisit de cotització prèvia exigida. El cobrament de la prestació no els hi computarà a efectes del cobrament posterior de la prestació d’atur.

 

La TGSS exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, que serà del 100% en empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de 50 treballadors o més.

 

 

 

L’exoneració de les quotes s’aplicarà per la TGSS a instància de l’empresari prèvia comunicació de la identificació dels treballadors afectats i del període de suspensió o reducció de jornada.

 

Segons la Disposició Addicional sisena “SALVAGUARDA DEL EMPLEO”, les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral previstes en el present RDLL, estaran subjectes al compromís per part de l’empresa de MANTENIR L’OCUPACIÓ durant un termini de 6 mesos des de la data de la reactivació de l’activitat.

 

La tramitació per l’organisme corresponent hauria de ser breu, entre una o dues setmanes i pot arribar a tenir efectes retroactius a data 14/03/2020.

 

Per causes objectives, tècniques, o de producció per reduir o suspendre les jornades de treball o resoldre els contractes dels treballadors, els treballadors podran percebre la seva prestació d’atur, segons la quantia que correspongui i els empresaris no estaran exonerats de la seva obligació de cotització segons el previst en aquest RDL.

 

2.- Quines activitats han de tancar?

Les previstes estrictament en el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19 i en seu annex.

Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies

Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

3.- Si la meva activitat no està inclosa dins les que han de tancar obligatòriament, què haig de fer?

És decisió de l’empresari obrir el centre de treball / empresa. Cal tenir en compte les recomanacions fetes per les autoritats públiques.

4.- Quins efectes té que tanqui la meva activitat, si no està obligada de forma específica?

La obligació de l’empresari és donar la feina per la qual els treballadors estan contractats. Si això no es dona sense justificació, es considera un tancament d’empresa, per la qual cosa aquesta ha d’assumir el cost salarial i de SS dels seus treballadors, tot i que no prestin serveis. Aquests alhora podrien demandar l’empresa per incomplir les seves obligacions i sol·licitar-ne responsabilitats.

L’empresari però pot pactar vacances amb els seus treballadors, o pactar / fixar en certs casos una distribució irregular de la seva jornada (que ara no prestin serveis o en prestin menys i recuperar les hores més endavant).

 

 • Si teniu treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball, us adjuntem un model de certificat perquè els treballadors que s’han de desplaçar al centre de treball o estan prestant serveis en trànsit, puguin justificar-ho en el cas que alguna autoritat els hi requerís.

 

5.- Concil.liació i cura de menors i persones dependents

Es permet que els treballadors assalariats puguin adaptar o reduir la seva jornada de treball, inclòs fins al 100% , per fer front a les necessitats de concil·liació i cura de menors i persones dependents.

 

Àmbit Econòmic

1.- Moratòria tributs

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.

2.- Ajuts a autònoms

Es posa en marxa un ajut únic de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

Aquesta ajuda es podrà demanar a partir de l’01/04/2020.

Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior.

En el cas que el treballador tingui una antiguitat el Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta. L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

3.- Transparència

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es podran presentar, únicament, per mitjans electrònics.

 

4.- Liquiditat per les empreses davant les dificultats transitòries

Per facilitar el manteniment del treball i pal·liar els efectes econòmics, s’atorgaran pel Ministeri d’Assumptes Econòmics, avals al finançament per entitats de crèdit, per atendre les necessitats derivades de gestió de factures, circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

 

Àmbit Fiscal

1.- Tancament de les oficines de l’AEAT

Les Oficines de l'AEAT estaran temporalment tancades per a l'atenció presencial causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 463/2020.

2.- Suspensió de terminis administratius

Atesa la suspensió de terminis administratius que marca la disposició addicional tercera, no us preocupeu si teniu algun tràmit pendent.

S'està tramitant una norma legal tributària amb l'ampliació dels terminis per realitzar tràmits.

3.- Certificats electrònics de pròxima caducitat

En relació amb aquells contribuents que el certificat electrònic estigui caducat o pròxim a caducar, l'AEAT permet l'ús dels certificats caducats en la seva seu, d'acord amb el que preveu Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

En el cas que el vostre navegador habitual no ho permeti, es recomana que s’utilitzi el navegador FireFox on podrà seguir usant-ho.

 4.- Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments dels deutes tributaris

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms.

Els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d'acord amb les següents instruccions:

 • Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".

   

 • Al presentar la sol·licitud s’ha de marcar l’apartat: “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.”

 

 

 • En el camp de la motivació de la sol·licitud s'ha d'incloure l'expressió "Ajornament RDL".

   

  Aquest ajornament serà aplicable als deutes tributaris a les quals fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:

   

              b) Retencions i pagaments a comptes Renda

              f) IVA

              g) Pagament a compte societats.

   

   

  Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d’operacions no superiors a 6.010.121,04€ l’any 2019.

   

La realització d’un ERTE comporta la realització d’unes tasques jurídiques i administratives pròpies i complexes, tant de preparació com de presentació i el seguiment i control de l’expedient.

 

 

En conseqüència us comuniquem que tot l’equip estem treballant per aquestes noves mesures publicades d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic i us demanem que per qualsevol consulta ens feu arribar un mail i us anirem responent per ordre d’arribada.

 

Us demanem comprensió i paciència davant d’aquesta situació excepcional.

 

 

 

Girona, 18 de març de 2020

COMGEST ECONOMISTES

MODEL 720 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER

Circular informativa 2/2020

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger

El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau.

Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té com a objectius:

 1. Informar sobre els comptes en entitats financeres situades a l´estranger.

 2. Informar sobre valors, drets, assegurances i rendes depositades, gestionades o obtingudes en l´estranger.

 3. Informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l´estranger.

La Llei divideix els béns a informar en tres grups diferents i per a cada grup estableix exempcions a l´obligació d´informar sobre aquests béns.

Estan obligats a presentar el model 720 aquelles persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el citat territori de persones o entitats no residents i les entitats a la que es refereix l´article 35.4 de la Llei 58/2003 (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d´imposició).

No existirà obligació d´informar cap bé d´aquells grups en els que la suma dels béns que l´integren no superi els 50.000 euros. En els grups en els que la suma superi aquest import existeix la obligació d´informar de tots els béns que l´integren. En quant al grup de comptes en entitats financeres, serà suficient que ho superi o la suma dels saldos a 31 de desembre de l´exercici corresponent o la dels saldos mitjos. En anys successius, només s´informarà sobre els grups en els que hagi existit un increment superior a 20.000 euros respecte a la darrera declaració presentada.

Tanmateix, tampoc existirà obligació de declarar aquells grups dels que siguin titulars persones jurídiques i demés entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents i persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat segons el Codi de Comerç, sempre que els citats grups estiguin registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada, element per element i suficientment identificats (els comptes financers identificats pel seu número, entitat de crèdit i sucursal en la que figurin obertes, i país o territori en que es trobin situades, i els immobles i valors, drets i assegurances identificats de forma individualitzada).

La presentació de la “Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger” corresponent a l´exercici 2019 es realitzarà de l’1 de gener fins a l’ 31 de Març de 2020.

Finalment, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix el règim d´infraccions i sancions respecte a la obligació d´informació sobre béns i drets situats a l´estranger en la seva Disposició addicional divuitena, indicant que la sanció mínima per la falta de presentació del Modelo 720 en el cas de que només existeixi una sola obligació d´informació (és a dir, o de comptes, o de valors, o d´immobles) serà de mínim 10.000 €. En el cas de no presentació havent incomplert les tres obligacions d´informació serà de 30.000 €.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 11 de Març de 2020

 

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes