NOVETATS

REAL DECRET LLEI 15/2020

 

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 15/2020 de 21 d’Abril aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit d’economia i treball per fer front al COVID-19.

Intentarem fer un extracte de les mesures fiscals mes rellevants d’aquest RD Llei 15/2020.

 

MESURES FISCALS

 

Reducció del tipus impositiu de l’IVA

S’estableix com a mesura extraordinària fins al 31/07/2020 el tipus impositiu sobre el Valor Afegit del 0 % en les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari sempre i quan els destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.

 

Es redueix del 21% al 4% el tipus impositiu aplicable als lliuraments de llibres, revistes i diaris electrònics que, com passa amb els de paper, no continguin fonamentalment publicitat, alhora que s'incrementa del 75 al 90% el percentatge dels ingressos que aquesta ha de proporcionar l'editor perquè s'apliqui el tipus general.

 

Opció a canviar de percentatge sobre quota a percentatge sobre base en els pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats (només vincularà per a exercicis iniciats en 2020):

Pagament fraccionat microempreses: els contribuents amb un volum d'operacions que no superi 600.000 € -i no tributin pel règim de consolidació d'aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l'exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l'exercici -de gener a març si l'exercici coincideix amb l'any natural- si presenten el model 202 fins el 20 de maig per aquest sistema.

 

Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d'operacions que no superi 6.000.000 €, que no hagin pogut optar a el canvi de modalitat com les microempreses i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l'opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l'exercici, sent en aquest pagament, naturalment, deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D'aquesta manera podran recuperar, al menys en part, l'excés d'avançament d'impost que es pugui haver produït en el 1P.

Modulació al pagament de lloguers de locals de negoci utilitzats per autònoms, professionals i Pimes.

Es basa en la regulació de moratòries de pagament diferents segons es tracti d'un arrendador considerat com a "Gran Tenidor" (amb més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats) o un petit propietari .

En el cas dels grans tenidors, els inquilins podran sol·licitar en el termini d'un mes (fins el 23 de maig de 2020) la concessió d'una moratòria en el pagament de la renda, que s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma, prorrogable fins a un màxim de quatre mesos. L'ajornament serà sense cap tipus de penalització ni interessos, i es podrà retornar, de manera fraccionada, durant els dos anys següents a la conclusió de la moratòria.

Per a aquests supòsits, la norma publicada avui també preveu que, l'opció per aquesta moratòria impedeix l'execució de garanties de pagament, com avals bancaris o assegurances d'impagament de lloguer.

Quan l'arrendador sigui un petit propietari, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest nou Reial Decret (fins el 23 de maig de 2020) es podrà sol·licitar el "ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que dit ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari ",

En aquests casos les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda. Quan es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència del contracte, si és inferior a un any.

Requisits:

L'autònom haurà d'estar afiliat i donat d'alta des del 14 de març (data d'entrada en vigor de la declaració de l'Estat d'Alarma) en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar o, si s'escau, en una de les mutualitats substitutòries de el RETA.

La seva activitat ha d'haver quedat suspesa com a conseqüència de la pandèmia. En cas contrari, caldrà acreditar la reducció de la facturació del mes previ a la qual se sol·licita la moratòria en, al menys, un 75% en relació als mesos de normalitat.

Aquesta exigència que és vàlida tant per a pimes com per a autònoms hauran d'estar reflectides en els llibres de comptabilitat i en una declaració responsable que inclogui els ingressos i despeses.

 

Estimació objectiva de l'IRPF i règims especials de l'IVA i de l'IGIC

Es permet que la renúncia tàcita a el règim d'estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculant en estimació directa, tingui efectes només per 2020. Aquests contribuents podran tornar el 2021 a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d'aquest any al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

El mateix s'aplica en IVA i en IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.

Així mateix, per als contribuents de l'IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades a l'Annex II de l'Ordre HAC / 1164 / 2019- i els d'IVA acollits a el règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per el càlcul del pagament fraccionat i de l'ingrés a compte en funció de les dades base de l'exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals del trimestre en què hagués existit estat d'alarma.

En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, el que és el mateix, el pagament fraccionat de l'IRPF i l'ingrés a compte serà un 80,22% de què hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

 

Extensió de determinats terminis de vigència de disposicions tributàries en l'àmbit de l'Administració Tributària de l'Estat, de les CCAA i de les EELL.

Ampliació de determinats terminis fins al 30 d'abril o fins el 20 de maig de 2020, establerta en l'art. 33 de l'RD-llei 8/2020 i en les disposicions addicionals 8a i 9a de el RD-llei 11/2020, es trasllada a l'30 de maig.

Termini de pagament de deutes liquidats per l'Administració, tant en voluntària com en constrenyiment, que hagin estat notificades abans o després del 14 de març: el venciment passa a ser el 30 de maig, excepte que el venciment del comunicat sigui després d'aquesta data.

Venciment dels terminis dels acords d'ajornaments comunicats abans o després del 14 de març: el venciment del termini serà el 30 de maig, excepte en venciment després d'aquesta data.

Terminis per efectuar al·legacions, atendre requeriments, etc., comunicats abans o després del 14 de març: el terme del termini serà el 30 de maig, excepte que el venciment del comunicat sigui després d'aquesta data.

 

 

 

L'Administració no podrà executar garanties que recaiguin sobre béns immobles entre el 14 de març i el 30 de maig

Per al termini màxim de durada dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió, no es computarà el període transcorregut entre el 14 de març i el 30 de maig.

Els terminis de prescripció i de caducitat se suspenen entre el 14 de març i el 30 de maig.

En el termini màxim per executar les resolucions economicoadministratives no es computa el període entre el 14 de març i el 30 de maig.

El termini per recórrer en reposició o per recórrer o reclamar en un procediment econòmic-administratiu començarà a comptar-se des del 30 de maig.

El 30 de maig serà el termini màxim per atendre requeriments o sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General de Cadastre, així com el de presentar al·legacions, tant si la comunicació s'ha rebut abans o després del 14 de març, excepte que els venciments després d'aquesta data.

 

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 22 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

ASSEGURANCES DE VIDA

Benvolguts Clients,

 

 

RQM continua al costat dels seus clients oferint assessorament i solucions per tal de poder donar continuïtat a la vostra activitat laboral i econòmica.

En cas de qualsevol incidència en la vostra salut, sigui per accident o per malaltia, heu d’estar protegits. Donada la manca de cobertura en les prestacions de la seguretat social, que us deixaria en una situació de desemparament i precarietat, la millor opció és contractar i cobrir el RISC PROFESSIONAL (Invalidesa Professional), així com les Malalties Greus. RQM us ofereix aquest servei i assessorament en els tràmits per tal de portar-ho a terme.

En la majoria de casos, es cobreix i s’assegura la Invalidesa Absoluta: Inhabilitat del treballador, de forma irreversible, per a qualsevol professió u ofici.

Volem que estigueu ben assessorats, per tal que pugueu prendre la millor decisió.

 

Estem a la vostre disposició per qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Atentament.

SUBVENCIÓ TURISME

Benvolgut client,

 
Ja es poden presentar les sol.licituds per les subvencions de turisme (2500€ per sol.licitant)
 
Els sectors que s'hi poden acollir són:
 
Professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que estiguin inclosos en alguna de les següents categories:
 
- Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 
- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination Managers Companies),       organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
 
-Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 
- Guies de turisme habilitats.
 
 
Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament 

REAL DECRET LLEI 14/2020

REAL DECRET LLEI 14/2020

 

 

 

Avui ha sortit publicat el Real Decret Llei 14/2020 de 14 d’ABRIL,  com a mesura extraordinària, l’aprovació de l’ajornament de la presentació dels impostos d’aquest primer trimestre 2020, les presentacions del 20 d’abril s’ajornen fins el 20 de maig 2020 per empreses i autònoms amb volum d’operacions inferiors als 600.000€, igualment les domiciliacions dels impostos es podran presentar fins al 15 de maig 2020.

Per el resto d’empreses que el volum d’operacions sigui superior als 600.000€ els terminis no han variat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Atentament 

NOVETATS RD LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ

Circular informativa 5/2020

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de Març aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

A conseqüència d’aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut de suspendre o reduir la seva activitat, és per aquest motiu que s’han pres noves mesures complementàries per fer front a aquesta situació.

Intentarem fer un extracte de les mes rellevants, tant d’aquest RD Llei 11/2020 com de la publicació de la Generalitat de Catalunya dels documents destinats a les Activitats de la Indústria Manufacturera considerada Essencial.

 

R.D.LLEI 11/2020 BOE 31/03/2020

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 34)

En aquest Real Decret Llei 11/2020 s’aprova de manera excepcional a concessió per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social la moratòria del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social de sis mesos sense interès.

Aquesta moratòria en el cas de concessió, afectarà al pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el cas de les empreses, el període de meritació serà des de l’Abril i el Juny 2020 i en el cas dels autònoms el comprès des de Maig i Juliol del 2020, sempre i quan que les activitats que es realitzin no s’hagin suspès per el motiu de l’Estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de Març.

 

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DELS DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 35)

En aquest àmbit les empreses i autònoms a la Seguretat social, sempre i quan no hi hagi un altre ajornament en vigor, aquests podran ajornar el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quan el termini reglamentari d’ ingrés tingui efecte entre els mesos d’Abril i Juny del 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social i s’aplicarà un tipus d’interès reduït del 0,5%.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LA DEUTE ARRENDATÍCIA (Art. 4)

La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’ampara de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol.licitar a l’arrendador, quan aquest sigui empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor, en un termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest real Decret Llei, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la seva renda.Es regula la moratòria per al cas en el qual l’arrendador no sigui una gran tenidor d’immobles, alguna cosa que succeeix en el 85% dels casos.

En aquestes circumstàncies, l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.

En el cas que no hi hagi un acord, l’inquilí tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l’Estat.

L’inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES (Art. 16)

En matèria d’habitatge, s’aclareixen aspectes relacionats amb la moratòria hipotecària regulada en el RDL8/2020. Així, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l’estat d’alarma, sent suficient en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació; i s’aclareix que les quotes suspeses no s’abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen per idèntic període. També s’afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria.
Amb la mateixa filosofia que la moratòria en el pagament de lloguers o d’hipoteques, el Reial decret llei aprovat avui estableix la possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.

Finalment, s’habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d’exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d’habitatge.

 

FLEXIBILITAT EN LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. (Art. 44)

Es permet als autònoms i empreses que puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministraments d’electricitat o modificar les seves modalitats de contractes sense penalitzacions.

També s’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

 

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER LES PERONES QUE INTEGREN EL SISTEMA ESPECIAL EMPRADES DE LA LLAR REGIM GENERAL DE LA SEG. SOCIAL. (Art. 30)

Es permet sol.licitar un subsidi per atur temporal que fins ara no existia aquest dret per les persones treballadores en aquest règim.

Aquest RD Llei 11/2020 BOE 31/03/2020 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

NOTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES ACTIVITATS DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA CONSIDERADA ESSENCIAL.

La Generalitat de Catalunya ha publicat dos formularis destinats a les Activitats de la Industria Manufacturera que desenvolupin una activitat considerada essencial, per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma (d’acord amb els apartats 2,4 i 5 de l’annex del R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març)

Formulari 1: Per les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat. I per les activitats de prestació de serveis en al cadena de producció de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

Formulari 2: Per les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

La comunicació s’haurà de dur a terme per internet, amb el corresponent certificat d’usuari, en el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052ec

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 01 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Circular informativa 2020

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Benvolgut client,

 

El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost:

  1. a)Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. b)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. c)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d'acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Als efectes del que estableix aquest article, s'entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 

 

 

 

 

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a

més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).


A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:
- Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
- Els vehicles proveïts de permisos temporals.

 

Padró i termini de pagament

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són les referenciades a el 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a la data de meritació.

 

 

    • Padró provisional i període d’exposició.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un padró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació.

 

 

 

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació.

 

L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un rebut. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 de novembre.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 04 de febrer de 2020

Departament Fiscal

 

CALENDARI LABORAL 2020

 

 

 

CALENDARI LABORAL ANY 2020

 

 

FESTES NACIONALS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER                 Reis (Festa estatal)

10 D’ABRIL                 Divendres Sant (Festa estatal)

13 D’ABRIL                 Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG                 Festa del Treball (Festa estatal)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE        Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)  

25 DE DESEMBRE      Nadal (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

 

 

FESTES LOCALS  

 

 

 

 

 


CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

 

 

VACANCES  

 

 

 


 

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ

 

 

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

ORDRE SND/307/2020 DE 30 DE MARÇ

Benvolgut client,

Ahir us vàrem fer arribar circular informativa referent al nou Real Decret Llei 10-2020 publicat el passar dia 29 de març a on s’aprovava un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

Avui s’ha publicat una nova ORDRE SND/307/2020 de 30 de Març que te per objecte especificar les activitats excloses en l’àmbit de l’aplicació del RD Llei 10-2020 i facilita un model de declaració responsable en el qual s’ha de detallar que la persona treballadora pot continuar realitzant el seu desplaçament al seu lloc de treball o el seu desenvolupament de la seva activitat.

El RD 463/2020 de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva part, el RD Llei 10/2020 del 29 de març, no resulta d’aplicació als treballadors/es per compte propi.

Us adjuntem còpia d’aquesta nova Ordre publicada que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE el dia 30/03/2020 on hi ha adjunt el model de Declaració Responsable a emetre als treballadors per compte aliena que no s’acullin al permís retribuït recuperable acollit al RD Llei 10/2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 31 de Març de 2020

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes