NOVETATS

NOVETATS RD LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ

Circular informativa 5/2020

Benvolgut client,

Ha sortit publicat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de Març aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

A conseqüència d’aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut de suspendre o reduir la seva activitat, és per aquest motiu que s’han pres noves mesures complementàries per fer front a aquesta situació.

Intentarem fer un extracte de les mes rellevants, tant d’aquest RD Llei 11/2020 com de la publicació de la Generalitat de Catalunya dels documents destinats a les Activitats de la Indústria Manufacturera considerada Essencial.

 

R.D.LLEI 11/2020 BOE 31/03/2020

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 34)

En aquest Real Decret Llei 11/2020 s’aprova de manera excepcional a concessió per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social la moratòria del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social de sis mesos sense interès.

Aquesta moratòria en el cas de concessió, afectarà al pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el cas de les empreses, el període de meritació serà des de l’Abril i el Juny 2020 i en el cas dels autònoms el comprès des de Maig i Juliol del 2020, sempre i quan que les activitats que es realitzin no s’hagin suspès per el motiu de l’Estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de Març.

 

AJORNAMENT DEL PAGAMENT DELS DEUTES AMB LA SEGURETAT SOCIAL (Art. 35)

En aquest àmbit les empreses i autònoms a la Seguretat social, sempre i quan no hi hagi un altre ajornament en vigor, aquests podran ajornar el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social quan el termini reglamentari d’ ingrés tingui efecte entre els mesos d’Abril i Juny del 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de la Seguretat Social i s’aplicarà un tipus d’interès reduït del 0,5%.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LA DEUTE ARRENDATÍCIA (Art. 4)

La persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual subscrit a l’ampara de la Llei 29/1994 de 24 de novembre, que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol.licitar a l’arrendador, quan aquest sigui empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor, en un termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest real Decret Llei, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la seva renda.Es regula la moratòria per al cas en el qual l’arrendador no sigui una gran tenidor d’immobles, alguna cosa que succeeix en el 85% dels casos.

En aquestes circumstàncies, l’inquilí, sempre que es trobi en situació de vulnerabilitat, podrà sol·licitar un ajornament en el pagament de la seva renda. L’arrendador tindrà set dies per a acceptar-lo, proposar una alternativa o rebutjar-lo.

En el cas que no hi hagi un acord, l’inquilí tindrà accés a un programa d’ajudes transitòries de finançament a cost zero amb aval de l’Estat.

L’inquilí podrà sol·licitar un crèdit finalista, directament pagat a l’arrendador, per import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer, a retornar en un període màxim de deu anys. Aquest crèdit no tindrà interès, serà concedit per les entitats de crèdit i comptarà amb l’aval de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que signarà el corresponent acord amb el Ministeri de Transports, Mobilitat.

 

MORATORIA AL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES (Art. 16)

En matèria d’habitatge, s’aclareixen aspectes relacionats amb la moratòria hipotecària regulada en el RDL8/2020. Així, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos; s’adapta l’acreditació de vulnerabilitat a la situació derivada de l’estat d’alarma, sent suficient en aquestes circumstàncies amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació; i s’aclareix que les quotes suspeses no s’abonen en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen per idèntic període. També s’afegeix als autònoms entre els col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria.
Amb la mateixa filosofia que la moratòria en el pagament de lloguers o d’hipoteques, el Reial decret llei aprovat avui estableix la possibilitat d’una moratòria en els crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat, incloent els crèdits al consum.

Finalment, s’habilita a les corporacions locals perquè utilitzin el superàvit d’exercicis anteriors per a adoptar mesures de suport a col·lectius vulnerables en matèria d’habitatge.

 

FLEXIBILITAT EN LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PAGAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS. (Art. 44)

Es permet als autònoms i empreses que puguin suspendre temporalment els seus contractes de subministraments d’electricitat o modificar les seves modalitats de contractes sense penalitzacions.

També s’estableixen diferents mesures perquè els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectats pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, arribant fins i tot a la possibilitat de suspendre el seu pagament. Les quantitats degudes s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.

 

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER LES PERONES QUE INTEGREN EL SISTEMA ESPECIAL EMPRADES DE LA LLAR REGIM GENERAL DE LA SEG. SOCIAL. (Art. 30)

Es permet sol.licitar un subsidi per atur temporal que fins ara no existia aquest dret per les persones treballadores en aquest règim.

Aquest RD Llei 11/2020 BOE 31/03/2020 entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

NOTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES ACTIVITATS DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA CONSIDERADA ESSENCIAL.

La Generalitat de Catalunya ha publicat dos formularis destinats a les Activitats de la Industria Manufacturera que desenvolupin una activitat considerada essencial, per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma (d’acord amb els apartats 2,4 i 5 de l’annex del R.D. Llei 10/2020 de 29 de Març)

Formulari 1: Per les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat. I per les activitats de prestació de serveis en al cadena de producció de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.

Formulari 2: Per les activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

La comunicació s’haurà de dur a terme per internet, amb el corresponent certificat d’usuari, en el següent enllaç:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Informacio-sobre-activitats-de-la-industria-manufacturera-considerades-essencials-00001?category=7524cc0e-a82c-11e3-a972-000c29052ec

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 01 d’Abril de 2020

Departament Fiscal

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Circular informativa 2020

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Benvolgut client,

 

El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Aquest impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost:

  1. a)Les persones físiques que siguin titulars del vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. b)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i que tinguin el domicili fiscal a Catalunya.

 

  1. c)Les persones jurídiques, i també les entitats mancades de personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni susceptibles d'imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars del vehicle i no tinguin el domicili fiscal a Catalunya però hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, per als vehicles que, d'acord amb les dades que consten en el Registre de vehicles, estiguin domiciliats a Catalunya.

 

Als efectes del que estableix aquest article, s'entén per titular del vehicle la persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles.

Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

 

 

 

 

 

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i llur equipatge, que tinguin com a màxim vuit seients com a màxim, a

més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets) i N1 (vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones).

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats).


A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per a circular per les vies públiques els vehicles següents:
- Els vehicles matriculats en els registres públics corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa definitiva o temporal per robatori.
- Els vehicles proveïts de permisos temporals.

 

Padró i termini de pagament

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Les dades i els elements tributaris que configuren el padró de l’impost són les referenciades a el 31 de desembre de cada any, i recullen la situació corresponent a la data de meritació.

 

 

    • Padró provisional i període d’exposició.

 

Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un padró provisional, que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació.

 

 

 

El padró definitiu és aprovat pel cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributària, i s’exposa al públic de l’1 al 15 de setembre de l’any natural posterior al de meritació.

 

L’exacció dels deutes notificats col·lectivament s’ha de fer per mitjà d’un rebut. El termini d’ingrés en període voluntari d’aquests deutes comprèn de l’1 al 20 de novembre.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 04 de febrer de 2020

Departament Fiscal

 

CALENDARI LABORAL 2020

 

 

 

CALENDARI LABORAL ANY 2020

 

 

FESTES NACIONALS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 DE GENER               Cap d’Any (Festa estatal)

6 DE GENER                 Reis (Festa estatal)

10 D’ABRIL                 Divendres Sant (Festa estatal)

13 D’ABRIL                 Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)

1 DE MAIG                 Festa del Treball (Festa estatal)

24 DE JUNY                Sant Joan (Festa autonòmica)

15 D’AGOST              L’ Assumpció (Festa estatal)

11 DE SETEMBRE        Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)

12 D’OCTUBRE          Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)

8 DE DESEMBRE        La Immaculada (Festa estatal)  

25 DE DESEMBRE      Nadal (Festa estatal)

            26 DE DESEMBRE      Sant Esteve (Festa autonòmica)

 

 

 

 

 

FESTES LOCALS  

 

 

 

 

 


CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM

 

 

 

VACANCES  

 

 

 


 

 

SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes