NOVETATS

CIRCULAR RENDA 2019

Girona, 2 de maig de 2020 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2019

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2019.

 

Davant la crisis sanitària actual causada pel Covid-19, i per tal de no posar en risc la salut dels nostres clients i treballadors, l’equip de ComGest Economistes us ofereix el servei de tramitació de les vostres declaracions.

 

La teva tranquil.litat és la nostra feina. Et fem la renda des de casa teva.

 

Us oferim l’estudi, confecció i presentació de les vostres declaracions de renda sense haver-vos de desplaçar al nostre despatx. La documentació ens la podeu fer arribar via e-mail o com us sigui més àgil.

 

Us anirem informant en temps real de l’estudi i confecció de la vostra declaració de renda. Fàcil, senzill i sense complicacions, per tal que no sortiu de casa i estigueu el més protegits possible.

 

 

NOVETATS EXERCICI 2019

 

 

Obligació de declarar

En l'exercici 2019, el límit excloent de l'obligació de declarar que preveu l'article 96.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres de la feina es fixa en 14.000 euros en els supòsits següents:

Quan procedeixin de més d'un pagador, llevat de les excepcions assenyalades en el citat article 96.3 de la llei de l'IRPF.

Quan percebin pensions compensatòries de l'ex cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.

Quan es percebin rendiments íntegres de la feina subjectes a tipus fix de retenció.

Per a la resta contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

 

Reducció per obtenció de rendiments de la feina personal

Per a l'exercici 2019, amb l'objecte de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s'augmenta tant l'import de la reducció per obtenció de rendiments de la feina (fins 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins 16.825 euros).

D'aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets de la feina el 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les de la feina superiors a 6.500 euros, minorar el rendiment net de la feina en les quanties :

Contribuents amb rendiments nets de la feina iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

Contribuents amb rendiments nets de la feina compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment de la feina i 13.115 euros anuals.

 

Prestacions i deducció per maternitat

Des que el Tribunal Suprem canviés el seu criteri de les prestacions de maternitat, considera que aquestes prestacions es troben exemptes de tributar (tant les que van a càrrec de la Seguretat Social com les que reconeguin les comunitats autònomes i entitats locals). Us recordem que des del 2018 l'import d'aquesta prestació que s'hagin cobrat no s’han d’incloure en la declaració.

D'altra banda, recordar que amb efectes des del 1 de gener de l'any 2018, la deducció per maternitat es va incrementar en 1.000 € addicionals, quan qui tingui dret a aquesta deducció hagi tingut despeses de custòdia en guarderia / centres d'educació infantil autoritzats, quan el fill sigui menor de 3 anys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Increment per cada fill que excedeixi de la família nombrosa: 

Es manté pe aquest exercici 2019 l 'increment de l'import de la deducció prevista per família nombrosa, fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa general o especial, segons correspongui.

 

 

Plans individuals d'estalvi sistemàtic

Per tal d'assegurar que l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF per als rendiments dels Plans d'Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, és a dir, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l'envelliment i la dependència afavorint l'estalvi, s'exigeix ​​que els contractes d'assegurança de vida celebrats amb posterioritat a 1 d'abril de 2019 que instrumenten plans individuals d'estalvi sistemàtic i en els que s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, compleixin una sèrie de requisits.

 

Aquests requisits no s'exigeixen ni resulten d'aplicació als contractes d'assegurança de vida subscrits abans a 1 d'abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

 

Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies

A l'igual que en el cas dels Plans d'Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, és a dir, per assegurar que l'aplicació de l'exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia que preveu l'article 38.3 de la Llei de l'IRPF compleix amb la finalitat de fomentar l'estalvi per contribuents majors de 65 anys, s'especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes celebrats amb posterioritat a l'1 d'abril de 2019, en què s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció. Requisits que són els mateixos que per als Plans d'Estalvi Sistemàtic.

 

L'anterior no és aplicable als contractes d'assegurances de vida subscrits abans de l'1 d'abril de el 2019.

 

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exempts per a l'exercici 2019 els premis l'import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros, Si el premi és superior, es sotmet a tributació respecte de la part de la mateixa que excedeix d'aquest import.

 

Reducció del gravamen de la propietat intel·lectual

Des del 1 de gener de 2019 també s'aplica altre gravamen als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor. En aquest cas, la retenció es reduirà de l'19% a l'15%.

 

Identificació domicili Fiscal

Una altre novetat per aquesta renda 2019 és la identificació de l’últim domicili fiscal el contribuent per tal de ratificar o modificar en la mateixa declaració de renda.

 

documentació necessaria

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 1. Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia dels DNI’s i llibre de família)

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes inclòs el domicili fiscal per tal de ratificar o modificar.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers, despeses de les propietats llogades i DNI del/s arrendataris.

 8. Dades Fiscals: Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Activitats Empresarials o Professionals

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

   

Increments i Disminucions patrimonials.

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

   

Desgravacions

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament)

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

   

impost sobre el patrimoni

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

   

  El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 30 de juny 2020.

   

  Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ;

   

   

  Departament Fiscal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 1.  

 

 1.  

   

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes