NOVETATS

IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Circular informativa 04/2019

 

MODEL 540   IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

 

Benvolgut client,

El passat 17 de maig va entrat en vigor el Decret llei 8/2019 de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019) que afecta a la Llei 6/2017 que va crear l’esmentat impost i que el Tribunal Constitucional ha declarat recentment, en la sentència 28/2019, adequat al marc constitucional vigent.

La principal novetat és el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany.

La presentació de l'autoliquidació s'haurà de fer per via telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició que, d'acord amb la normativa de l'impost, tenen la consideració de subjectes passius per la tinença, a la data de meritació de l'impost, de determinats actius no productius situats a Catalunya.

 

Que s’enten per bens no productius:

Son els immobles, els vehicles de motor amb potència superior a 200 cavalls, les embarcacions de lleure, les aeronaus, els objectes d’art i les antiguitats i joies que:

1) Es cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips de l’entitat i els destinen total o parcialment a ús privatiu.

2) Es cedeix l’ús als socis, propietaris, partícips o vinculats de l’entitat i són utilitzats per a ús total o parcialment privatiu i es paga un preu inferior al preu de mercat.

3) No estan afectes a cap activitat econòmica o servei públic.

Son bens que tenen com a titular les empreses però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars.

 

 

 

Base Imposable i Quota

 

Base imposable

 

La base imposable de l'impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

 

Els actius s'han de valorar, a efectes de l'impost sobre els actius no productius, d'acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d'usdefruit, el dret real d'ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s'apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l'impost.

c) Els objectes d'art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l'impost.

d) Els béns de l'ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d'una operació d'arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s'han de valorar per llur valor de mercat.

 

Quota íntegra

 

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

Base liquidable
fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
fins a (euros)

Tipus aplicable
(%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En endavant

2,750

 

Bens exclosos de tributació

Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i en general, els de les entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

 

Aquest impost, pel qual han de tributar les societats, té una finalitat extrafiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera, es vol aconseguir una redistribució de la renda i, al mateix temps, lluitar contra el frau fiscal, ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 04 d’octubre de 2019

 

Departament Fiscal

 

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes