NOVETATS

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la

Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni

corresponent a l’exercici 2018.

 

 

 

NOVETATS EXERCICI 2018

 

 

 

Reducció per obtenció de rendiments del treball:

 

Aquesta reducció s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros 

sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

 

Exempció prestacions maternitat/paternitat:

 

Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar

expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no

prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.

 

Beques al estudi i de formació d'investigadors:

 

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

 

Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent

(amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent)

 

Deducció per maternitat:

 

Amb efectes des d'1 de gener de 2018, s'incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat

quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en jardí d'infants o

centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

 

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu:

 

Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells

contribuents dels quals restants membres de la unitat familiar resideixin en altre Estat membre de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant

aquesta deducció s'equipara la quota que cal pagar a què hagués estat suportada en cas que tots els

membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.

 

Increment per cada fill que excedeixi de la família nombrosa: 

 

Amb efectes des del mes d'agost de 2018, s'incrementa l'import de la deducció prevista per família nombrosa,

fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre

mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa general o especial,

segons correspongui.

 

 

 

Deducció aplicable per cònjuge no separat legalment amb discapacitat:

 

Amb efectes des del mes d’agost de 2018 s’introdueix nova deducció per cònjuge no separats legalment amb

discapacitat prevista en l'article 81 bis de la LIRPF.

 

 

 

documentació necessaria

 

 

 

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

 

 1. Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia del DNI)

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers, despeses de les propietats llogades i DNI del/s arrendataris.

 8. Dades Fiscals: Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

   

   

   

   

   

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

   

 

Desgravacions

 

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament)

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

   

  El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 01 de juliol 2019.

   

  Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ;

   

   

  Departament Fiscal

 

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes