NOVETATS

CIRCULAR RENDA 2019

El proper 31 de desembre del 2019 finalitza lexercici fiscal a efectes del càlcul de lIRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici.

 

Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat.

 

PRINCIPALS APUNTS

 

 

Guanys i pèrdues patrimonials

 • Continua la possibilitat de compensació de les pèrdues patrimonials amb daltres guanys del capital mobiliari i a linrevés. Daquesta manera la pèrdua duna venda d’accions es compensa, per exemple, amb els interessos obtinguts per un dipòsit. Tanmateix, aquestes pèrdues només podran compensar-se fins al mit d’un 25% .

 

 • Si posseeix accions duna entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció, a partir de Gener del 2017, aquesta transmissió tributa com a guany patrimonial.

 

 • Els contribuents majors de 65 anys resten exempts de tributar pels guanys patrimonials derivats de la transmissió dimmobles, amb el límit de 240.000 euros, sempre i quan limport obtingut de la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor que complementi la pensió.

 

 • Si ha rebut alguna ajuda pública (Plà Pive, subvencions habitatge..) tributaran al 2019 com un guany patrimonial. Però si durant l’exercici 2019 només li han concedit però no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins a la percepció de la mateixa.

 

Inversions financeres

Per a petits estalvis pot interessar obrir un Dipòsit Individual dEstalvi a llarg termini o una

Assegurança Individual dEstalvi que li permetrà fer imposicions fins a 5.000 euros/any durant els 5 exercicis següents i la rendibilitat estarà exempta si espera a retirar limport acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

 

Tributació de lhabitatge

 • El propietari dun immoble arrendat pot aplicar el 60% de reducció en el rendiment net positiu pel lloguer percebut.

   

 • Altrament, I amb caràcter general per qualsevol contracte efectuat amb posterioritat a 31.12.14 i des de lexercici 2015, larrendatari no dret a la deducció per lloguer d’habitatge.

   

 • Dins de les deduccions autonòmiques de l’IRPF, hi ha la deducció per arrendament sempre I quan es cumpleixin alguna de les següents situacions :

 1. El llogater ha de tenir menys de 32 anys

 2. Haver estat a l’atur durant o mes de 183 dies.

 3. Un grau de discapacitat igual o superior al 65%

 4. Ser vidu/vidua I tenir 65 anys o mes

 

El limit maxim de deducció son 300€ anuals i 600€ anuals per família nombrosa que compleixi  els requisits establerts en la normativa.

 

 

 

 • Recordar que a partir de l1 de gener de 2013 es va eliminar la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, establint-se un règim transitori pels contribuents que l’haguessin adquirit abans de 31.12.12: per aquests es man la deducció del 15% de limport invertit en habitatge habitual fins a un màxim de 9.040 euros.

 • La dació en pagament de l’habitatge habitual esexempta.

 

Plans de Pensions

 • Les aportacions en Plans de Pensions desgravaran la base imposable fins a la menor de les quanties següents:

 

 1. 8.000 euros,

 2. Fins al 30% dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

   

Si vos ja ha esgotat el seumit però es casat i el njuge no rendiments superiors a 8.000.- anuals pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

.

Incentius per a inversió empresarial

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació: deducció del 20% de la inversió en participacions i el compliment de:

a) Forma jurídica: Societat Anónima, Societat Responsabilitat Limitada o Limitada Laboral. b) Exercir i desenvolupar una activitat econòmica amb mitjans personals i materials.

c)   Fons propis inferiors a 400.000 euros.

d) Participació directa o indirecta del contribuent, junt amb la que tingui el seu njuge o qualsevol altra persona amb parentesc fins a segon grau, no superior al 40%.

e) Inici de la tinença de la participació en el moment de la constitució de la societat o mitjançant

ampliació de capital social dins els 3 anys primers i manteniment per un període de 3 a 12 anys.

 

Clàsules sòl

 • Si durant el 2019 ha rebut devolució d’interessos de les cusules sòl, a conseqüència dun acord entre les parts, d’una sentència judicial o dun laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració del 2018 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris, sempre i quan aquests interessos NO varen format part d’una base de deducció en rendes anteriors.

 

 • Si els interessos tornats dentitats financeres SI varen formar part de la base de deducció per inversió en habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció sha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de lIRPF de lexercici en que es produeixi la sentència.

   

 • I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiment del capital immobiliari o dactivitats econòmiques en declaracions dexercicis anteriors, sha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis.

 

 

I M P OS T SOB RE EL P AT RIMO N I

 

 

Valor total dels béns i drets (incloent els exempts de lImpost i sense incloure els deutes)

superior a 2.000.000 .

Base imposable de lImpost superior a 500.000 (Catalunya).

 

 

Departament Fiscal

 

CIRCULAR LIMIT IAE

Benvolgut client,

 

 

Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):

 

 

 

 • Les Persones Físiques

 

 • Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant els dos primers períodes impositius.

 

 • Subjectes passius de l’Impost sobre Societats, societats civils i entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributaria, la xifra del negoci dels quals sigui inferior a 1.000.000 euros.

 

 • Les activitats d’ensenyament de totes les categories sempre que siguin d’ens public.

 

 • Les Fundacions I Entitats sense ànim de lucre per les explotacions econòmiques declarades exemptes de l’impost sobre societats.

 

 • Els contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents quan operin a Espanya mitjançant establiment permanent I la seva xifra de negoci sigui inferior a 1.000.000€

 

 

Així doncs, de cares a una correcta planificació fiscal, cal que tingui present el límit establert en la normativa (1.000.000 de xifra de negocis).

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

Atentament,

 

Departament Fiscal.

CIRCULAR EXONERACIÓ RETENCIÓ LLOGUERS 2019

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari dimmobles arrendats afectes a activitats econòmiques,    i   li   cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments dimmobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de lobligació de practicar retenció en la renda generada per larrendament dimmobles quan:

 

 

 • Lactivitat de larrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de lIAE o en algun altre epígraf que classifiqui lactivitat darrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a larrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

  Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a lactivitat darrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat dexoneració de retenció.

 

 • Quan es tractin darrendaments dhabitatges a empreses pels seus treballadors.

   

 • Quan les rendes satisfetes per larrendatari a un mateix arrendador no

           superi els 900.- anuals.

 

 • Rendiments de contractes d’arrendament Financer.

   

 • Rendes d’entitats totalment exemptes en l’IS.

   

 

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que larrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat dexoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

 

 

Departament Fiscal.

IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Circular informativa 04/2019

 

MODEL 540   IMPOST SOBRE BENS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

 

Benvolgut client,

El passat 17 de maig va entrat en vigor el Decret llei 8/2019 de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7876, de 16.05.2019) que afecta a la Llei 6/2017 que va crear l’esmentat impost i que el Tribunal Constitucional ha declarat recentment, en la sentència 28/2019, adequat al marc constitucional vigent.

La principal novetat és el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, que s’estableix de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats (2017, 2018 i 2019), que s’hauran de liquidar, de manera extraordinària, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’enguany.

La presentació de l'autoliquidació s'haurà de fer per via telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya.

 

Qui està obligat a la presentació del model:

Estan obligades a presentar aquest impost les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d'imposició que, d'acord amb la normativa de l'impost, tenen la consideració de subjectes passius per la tinença, a la data de meritació de l'impost, de determinats actius no productius situats a Catalunya.

 

Que s’enten per bens no productius:

Son els immobles, els vehicles de motor amb potència superior a 200 cavalls, les embarcacions de lleure, les aeronaus, els objectes d’art i les antiguitats i joies que:

1) Es cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips de l’entitat i els destinen total o parcialment a ús privatiu.

2) Es cedeix l’ús als socis, propietaris, partícips o vinculats de l’entitat i són utilitzats per a ús total o parcialment privatiu i es paga un preu inferior al preu de mercat.

3) No estan afectes a cap activitat econòmica o servei públic.

Son bens que tenen com a titular les empreses però que en realitat s’utilitzen per a activitats particulars.

 

 

 

Base Imposable i Quota

 

 

La base imposable de l'impost sobre els actius no productius està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

 

Els actius s'han de valorar, a efectes de l'impost sobre els actius no productius, d'acord amb les regles següents:

a) El dret real de superfície, el dret real d'usdefruit, el dret real d'ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.

b) Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, per llur valor de mercat. Si escau, s'apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l'impost.

c) Els objectes d'art, antiguitats i joies, pel valor de mercat en la data de meritació de l'impost.

d) Els béns de l'ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d'una operació d'arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

e) Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s'han de valorar per llur valor de mercat.

 

 

La quota íntegra es determina per aplicació a la base liquidable de l’escala següent:

Base liquidable
fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
fins a (euros)

Tipus aplicable
(%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En endavant

2,750

 

Bens exclosos de tributació

Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, de les organitzacions no governamentals i en general, els de les entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.

 

Aquest impost, pel qual han de tributar les societats, té una finalitat extrafiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera, es vol aconseguir una redistribució de la renda i, al mateix temps, lluitar contra el frau fiscal, ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 04 d’octubre de 2019

 

Departament Fiscal

 

 

Línia de préstecs per renovar els establiments turístics

Els establiments turístics que vulgueu finançar projectes de renovació i millora teniu a la vostra disposició una línia de préstecs amb una bonificació del tipus d’interès.

La Direcció General de Turisme (DGT) i l’Institut Català de Finances (ICF) posem en marxa la línia de préstecs ICF Turisme ,dotada amb 30 milions d’euros per finançar projectes de millora de l’accessibilitat, millora de la qualitat dels serveis i/o estades; millora de l'eficiència energètica; i projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

L’ICF gestionarà els préstecs que tenen aquestes característiques:

 • Tipologia d’establiment turístic

  Poden ser beneficiaris d’aquests préstecs els establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Els establiments han de tenir seu operativa a Catalunya, portar almenys dos anys en funcionament i estar degudament habilitats en seu municipal per poder accedir a aquesta línia de finançament.

 • Condicions dels préstecs

  L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 euros i 1 milió d’euros sent possible finançar fins el 100% del projecte. Pel que fa a terminis, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. El tipus d’interès serà referenciat a l'EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial del 2%. 

  Des de la Direcció General de Turisme avaluarem el compliment dels criteris d’elegibilitat i bonificarem el tipus d’interès fins el 2%. Els recursos que aportem des de la DGT per fer aquesta bonificació provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

  Aquesta línia de préstecs s’emmarca en l’eix 3 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 que destaca la necessitat de promoure les inversions i reinversions turístiques i per una efectiva mobilització de capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics o millorar els existents.

  Pots consultar tota la informació sobre aquests préstecs als webs del Departament d'Empresa i Coneixement i de l’ICF (ICF Turisme)

  Tot esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una salutació cordial, 

 

Novetats Subvencions Comerç 2019

RESUM NOVETATS SUBVENCIONS COMERÇ 2019

 

Els beneficiaris continuen sent els mateixos sectors però han de tenir, com a mínim, un local a peu de carrer obert al públic.

Els sectors són:

Empreses de comerç (tots els sectors comercials) i serveis com Tallers mecànics, Serveis fotogràfics., Copisteries i arts gràfiques., Serveis de reparacions., Agències de viatges detallistes., Tintoreria i bugaderies., Perruqueria i salons d'estètica i bellesa., Bars i restaurants., Serveis de menjar preparat i càtering.

Línies de subvencions per a pimes i autònoms

Suport a la participació de les empreses en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional

1) A Catalunya: Participació com a expositor en les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals de la Generalitat: En fires estatals han de ser d'àmbit professional. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 3.000 €

2) En el cas de fires internacionals participació com a expositor en fires professionals. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 5000 €

Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

1) Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda. Nota: s'incorpora aquest any també la formació del personal com a concepte subvencionable (a més de tot el màrqueting digital i despeses de l'any passat) i es redueix la quantitat al 50% amb un màxim de 2000 €.

2) Per a projectes de omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci. Es subvenciona el 50% amb un màxim de 10.000 € i en aquest cas han de disposar d'un Pla Estratègic Digital de l'empresa.

Programa per a la internacionalització de la moda

Mateixes condicions que els anys anteriors. Els beneficiaris han de ser persones / empreses de disseny de moda i fabricants que participin en fires i espais de venda efímers temporals internacionals.

Es subvencionarà el 50% amb un màxim de 6.000 €

Nota: hi ha altres línies obertes per a sectors com artesania i per a associacions/gremis empresarials dels sectors relacionats amb els beneficiaris anteriors.

Data convocatòria: obertes fins al 23 de maig, inclusivament

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

DECLARACIO DE RENDA EXERCICI 2018

 

 

 

 

 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per l’estudi i confecció de la

Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni

corresponent a l’exercici 2018.

 

 

 

NOVETATS EXERCICI 2018

 

 

 

Reducció per obtenció de rendiments del treball:

 

Aquesta reducció s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros 

sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

 

Exempció prestacions maternitat/paternitat:

 

Per la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar

expressament exemptes amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no

prescrits, les prestacions públiques per maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.

 

Beques al estudi i de formació d'investigadors:

 

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques.

 

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:

 

Amb efectes des de l'1 de gener de 2018, s'incrementa el percentatge de deducció al 30 per cent

(amb anterioritat el percentatge de deducció era el 20 per cent)

 

Deducció per maternitat:

 

Amb efectes des d'1 de gener de 2018, s'incrementa en 1.000 euros addicionals la deducció per maternitat

quan el contribuent que tingui dret a aquesta satisfaci despeses de custòdia en jardí d'infants o

centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

 

Deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu:

 

Amb efectes des d'1 de gener 2018 s'introdueix una nova deducció sobre la quota a favor d'aquells

contribuents dels quals restants membres de la unitat familiar resideixin en altre Estat membre de la Unió

Europea o del Espai Econòmic Europeu, el que els impedeix presentar declaració conjunta. Mitjançant

aquesta deducció s'equipara la quota que cal pagar a què hagués estat suportada en cas que tots els

membres de la unitat familiar haguessin estat ressents fiscals a Espanya.

 

Increment per cada fill que excedeixi de la família nombrosa: 

 

Amb efectes des del mes d'agost de 2018, s'incrementa l'import de la deducció prevista per família nombrosa,

fins a en 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre

mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa general o especial,

segons correspongui.

 

 

 

Deducció aplicable per cònjuge no separat legalment amb discapacitat:

 

Amb efectes des del mes d’agost de 2018 s’introdueix nova deducció per cònjuge no separats legalment amb

discapacitat prevista en l'article 81 bis de la LIRPF.

 

 

 

documentació necessaria

 

 

 

 

 

Els documents necessaris per poder fer el càlcul, són els següents:

 

 

 

 1. Dades personals: titular, cònjuge, descendents, ascendents i cònjuge. (Fotocòpia del DNI)

 2. Certificat de reconeixement de discapacitat del declarant i/o familiars, quan procedeixi.

 3. Certificat empresa de rendiments del treball i/o certificat de l’atur, Inss, Mútues...

 4. Certificats bancaris de tots els comptes i valors amb cotització en mercats.

 5. Certificat valor de les participacions d’empreses no cotitzades (Impost Patrimoni).

 6. IBI (rebuts de contribució) de totes les propietats rústiques i urbanes.

 7. Lloguers: Ingressos per lloguers, despeses de les propietats llogades i DNI del/s arrendataris.

 8. Dades Fiscals: Les descarreguem i gestionem des del nostre despatx professional.

   

   

   

   

   

 

Activitats Empresarials o Professionals

 

 1. Justificants originals dels pagaments fraccionats realitzats (Models 130 o 131).

 2. Llibres d’ingressos i despeses (en el cas de tenir contractat aquest servei amb aquest despatx, els tenim nosaltres).

 3. Certificats de les retencions de l’I.R.P.F.( Professionals).

 

Increments i Disminucions patrimonials.

 

 1. Dades de les adquisicions o transmissions de béns mobles, immobles (còpia de les escriptures) i valors.

 2. Subvencions, ajudes, premis, etc. (inclou ajudes per adquisició o lloguer de l’habitatge, el pla PIVE).

 3. Dació en pagament, embargaments immobles, etc.

   

 

Desgravacions

 

 1. Deducció per a l’adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual (anterior a 31/12/2012): rebuts o certificats bancaris dels préstecs satisfets i import satisfet en l’exercici de l’assegurança de vida vinculada al préstec hipotecari.

 2. Imports percebuts dels préstecs per adquirir, construir, rehabilitar o ampliar l’habitatge habitual o algun immoble que s’hagi arrendat, arran de l’eliminació de la “clàusula sòl” o “clàusula terra”. Pertocaria regularitzar.

 3. Pagaments per lloguer de l’habitatge habitual. La deducció Estatal es suprimeix, excepte per contractes arrendament anteriors a 01-01-2015. És manté la deducció autonòmica sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei IRPF.(còpia del contracte d’arrendament)

 4. Justificants de les aportacions a Fons de Pensions.

 5. Certificats de donatius a determinades entitats.

 6. Dades de la deducció per maternitat de fills < 3 anys.

 7. Deducció per família nombrosa: títol de família nombrosa (núm. identificació, categoria (general o especial), data expedició títol); abonaments anticipats.

 8. Deducció per descendents o ascendents amb discapacitat: data d’efectes de reconeixement de la discapacitat; abonaments anticipats.

 9. Deducció per família monoparental amb dos fills (separats legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments): abonaments anticipats.

 

impost sobre el patrimoni

 

Existeix obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en els següents casos:

 

 1. Quan el valor total dels béns i drets (incloent els exempts i sense incloure els deutes) sigui superior a 2.000.000 €.

 2. Quan la base imposable de l’Impost sigui superior a 500.000 € (Catalunya).

   

   

   

  El termini per a la presentació de les declaracions és el proper 01 de juliol 2019.

   

  Preguem es posin en contacte amb aquest despatx professional al telèfon 972.41.07.80 o en els e-mails que indiquem més endavant, per qualsevol dubte o aclariment, o per fer-nos arribar les dades fiscals amb temps suficient per a la confecció de la declaració. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ;

   

   

  Departament Fiscal

 

Circular informativa Registre Jornada

Obligatorietat de registre DIARI de la jornada dels treballadors

 

Amb efectes del dia 12 de maig de 2019, el Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors,  instaurant el deure de l’empresa de garantir el registre diari de jornada,  que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la existència de flexibilitat horària existent.

Si bé fins ara el registre de jornada només era obligatori en el supòsit de realització d’hores extraordinàries i pels treballadors a temps parcial, aquesta obligació ara es fa extensiva a la resta de treballadors.

Les obligacions son les següents:

* L’empresa ha de "garantir" el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.

* L’empresari haurà de conservar els registres de jornada durant un període mínim de quatre anys, així com tenir-los a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

* L’incompliment de l’obligació de registre es considerarà  infracció greu en matèria de relacions laborals, i es podrà sancionar a l’empresa amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Quin sistema de registre serà necessari implementar?

El tipus de sistema de registre serà de lliure elecció de l’empresa, sempre i quan garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.

Tret d’una futura modificació normativa que ho especifiqui, el registre podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

A tal efecte adjuntem un model en format excel, de registre diari de jornada completa i a temps parcial.

Departament Laboral

Girona, 23 d’abril de 2019

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes