NOVETATS

EXONERACIÓ RET LLOGUERS

Benvolgut client,

 

Si vostè és propietari d’immobles arrendats i li cal sol·licitar el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener.

 

La norma permet exonerar de l’obligació de practicar retenció en la renda generada per l’arrendament d’immobles quan:

 

• L’activitat de l’arrendador estigui classificada en algun dels epígraf del grup 861 de la Secció Primera de les tarifes de l’IAE o en algun altre epígraf que classifiqui l’activitat d’arrendament o sotsarrendament de béns immobles, i aplicant al valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament o sotsarrendament les regles per determinar la quota establerta en els epígraf del citat grup 861, no hagués resultat quota cero.

 

• Quan la suma del valor cadastral dels immobles afectes a l’activitat d’arrendament supera els 601.012, 10 Euros, el que significa que no tributarem a quota zero, en aquest cas també es pot sol·licitar el certificat d’exoneració de retenció.

 

• Quan es tractin d’arrendaments d’habitatges a empreses pels seus treballadors.

 

 

• Quan les rendes satisfetes per l’arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900.- € anuals.

 

Recordi que és el propietari qui ha de sol·licitar el certificat, per tal que l’arrendatari no practiqui la retenció corresponent, i fer-lo extensible a tercers.

 

Per qualsevol dubte, preguem que es posin en contacte amb el nostre despatx professional al telèfon 972.41.07.80.

 

Restem a la vostra disposició per a la tramitació i sol·licitud del certificat d’exoneració, així com per a qualsevol altre gestió.

 

Departament fiscal

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE CRÈDITS INCOBRABLES

 

Benvolguts clients,

 

En els darrers mesos hem tramitat a través del nostre despatx diversos procediments destinats a recuperar l’IVA procedent de l’impagament de clients morosos. Davant els dubtes que han generat els terminis a complir en el citat procediment, els passem a recordar i resumir breument els terminis i els aspectes més importants que cal tenir en compte en l’esmentat procediment.

 

El Real Decret Llei 6/2010 de 9 d’abril de mesures per a l’impuls de la recuperació econòmica (BOE 13/04/2010) en vigor des del 14/04/2010, va introduir canvis importants respecte a la recuperació de l’IVA procedent d’impagats.

 

A partir del 01/01/2015 va entrar en vigor l’última actualització sobre la modificació de la base imposable en el cas de crèdits incobrables, amb la Llei 28/2014 de 27 de novembre.

 

Per tant, els terminis que cal complir són els detallats en el següent esquema:

 

                           Data d’emissió de la factura original 

                                         ↓                                            ↓

    

 

 

     Transcorreguts SIS MESOS o UN ANY des             Transcorreguts UN ANY (resta

     de la data d’emissió (empreses amb un                  empresaris o professionals)

   volum d’operacions inferior a 6.010.121,04€).

 

 

                                     ↓                                        ↓

 

                                Termini de 3 mesos per realitzar:

 

                               A) PROCÉS MONITORI                                                    →              Trametre la factura

                               B) EMISSIÓ DE LA FACTURA RECTIFICATIVA                      rectificada al CLIENT DEUTOR

 

                                                            ↓

 

                                  Termini d’1 MES des de la data

                                 d'emissió de la factura rectificativa            →      Comunicació a l’ Agència Tributària

                                                                                                               de la factura rectificativa 

 

 

Tanmateix, els recordem les condicions que ha de reunir un crèdit per ser considerat INCOBRABLE:

 

1. Ha d’haver transcorregut UN ANY des de l’emissió de la factura i la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de la totalitat o part del crèdit derivat del mateix.

 

 

Per als empresaris o professionals amb un VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR AL 6.010.121,04.-EUROS l’any immediatament anterior, el termini serà de 6 MESOS o podran esperar el termini general d’UN ANY com s’exigeix per la resta d’empresaris.

 

2. Que aquesta circumstància hagi quedat reflectida als llibres registres exigits per aquest impost.

 

3. Que el destinatari de l’operació actuï en condició d’empresari o professional, o que en qualsevol altre cas, la base imposable de la factura incobrable, IVA exclòs, sigui superior a 300,00.-euros.

 

4. Que el subjecte passiu hagi instant el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial al deutor.

 

En el supòsit d’ens públics, la reclamació judicial o requeriment notarial es substitueix per una certificació expedida per l’òrgan competent de l´ens públic d’acord amb l’informe de l’interventor o el tresorer.

 

D’altra banda, en relació amb els supòsits de modificació de la base imposable compresos en els apartats 3 i 4 anteriors, s’aplicaran la següent norma:

 

No procedirà la modificació de la base imposable en els següents casos:

 

a) Crèdits que gaudeixin de garantia real.

b) Crèdits fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d’assegurança de crèdit o caució, en la part garantida, afermada o assegurada.

c) Crèdits entre persones o entitats vinculades a efectes de l’IVA.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

Girona, 20 de juliol de 2017

 

Departament Fiscal

SII (SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIO DE L'IVA)

Benvolgut client,

 

Ens adrecem a vostè per recordar-li que a partir de l’1 de juliol és obligatori el registre en el sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) per determinats subjectes passius de l’IVA.

 

Què és el SII?

 

El sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII), és el nou sistema de gestió desenvolupat per l’Agència Tributària pel registre electrònic dels llibres de l’IVA. Aquest sistema obliga a l’emissió i declaració electrònica, del detall de les factures emeses i rebudes (no les factures) a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària en un termini màxim de 4 dies naturals des de la seva emissió o registre comptable, inclosos les factures simplificades (tiquets). Ara bé, durant l’exercici 2017 el termini serà de 8 dies naturals.

 

A qui afecta el SII?

 

El SII és aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, entre els que s’identifiquen:

 

- Grans empreses que superin 6.010.121,04€ de facturació anual.

- Grups societaris a efectes de l’IVA.

- Inscrits en el règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME).

- Empreses que decideixin sumar-s’hi voluntàriament a aquest nou model de gestió de l’IVA.

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

- Llibre registre de factures expedides.

- Llibre registre de factures rebudes.

- Llibre registre de béns d’inversió.

- Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per tant, s’ha de remetre a l’AEAT els detalls sobre la facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

Quan s’aplicarà obligatòriament el SII?

 

A partir de l’1 de juliol del 2017 començarà l’aplicació obligatòria del sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII), tant pels subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com pels que optin voluntàriament.

La informació corresponent al primer semestre del 2017 ha de ser registrada en la Seu Electrònica entre l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2017.

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

- Es disposarà d’informació de qualitat en un període de temps suficientment curt com per agilitzar el sistema de gestió de l’IVA.

- Obtenció de dades fiscals, ja que la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

- Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions. - Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.

- Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.

- Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.

 

Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web www.comgesteconomistes.com.

 

Sense més, rebin una cordial salutació i els informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

 

 

Girona, 26 de juny de 2017

 

Departament Comptable i Fiscal

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE)

 

Preguntes freqüents

(Actualització: 28 de març de 2017)

 

1. A partir de quina data és aplicable l’IBEE?

 

L’IBEE ha estat aprovat pel Parlament en sessió de 22 de març dins de la Llei dita de mesures1 .

 

D’acord amb la disposició final 7, l’impost entra en vigor el primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la Llei, que és prevista per a l’endemà de la seva publicació. Considerant que molt probablement la Llei es publicarà el dia 30 de març, l’IBEE entra en vigor i és aplicable a partir de l’1 d’abril de 2017.

 

2. Què grava l’IBEE?

 

L’IBEE té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació.

 

3. Quines begudes queden subjectes a l’impost?

 

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs.

 

ESTAN SUBJECTES:

 

a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.

b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.

c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.

d) Les begudes de te i cafè.

e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.

f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.

g) Begudes vegetals.

h) Aigües amb sabors.

 

Cal tenir en compte que la llei especifica que NO ESTAN SUBJECTES les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

 

4. Qui és contribuent?

 

 

D’acord amb l’article 73 de la Llei és CONTRIBUENT la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Per tant, comerços de venda al detall (tals com hipermercats o supermercats), establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final.

 

5. Qui és substitut del contribuent?

 

D’acord amb l’article 74, és SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT el distribuïdor resident a l’Estat espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor.

 

(Cal entendre el concepte de distribuïdor no com a categoria estricta del CNAE, sinó en un sentit més ampli, com aquella persona física o jurídica que subministra la beguda al contribuent. En aquest sentit, ho poden ser, també, els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent directament).

 

 6. Qui actua com a subjecte passiu davant de l’Administració tributària?

 

És SUBJECTE PASSIU la persona física o jurídica a qui la Llei imposa l’obligació de satisfer la quota tributària i les obligacions formals inherents a aquest pagament (presentació autoliquidació)

 

En l’IBEE, actua com a subjecte passiu en cadascun dels casos següents:

 

- el SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT quan aquest substitut és resident a l’Estat espanyol.

- el CONTRIBUENT quan el substitut és no resident a l’Estat espanyol

- el CONTRIBUENT quan contribuent i substitut són la mateixa persona.

 

7. Com es calcula la quota de l’impost?

 

Per a determinar l’import de la quota, cal aplicar el tipus de gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.

 

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 

- Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre

- Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre

 

8. Quan es merita l’impost?

 

L’impost es merita:

 

Amb caràcter general, l’impost es merita en el moment que el contribuent adquireix la beguda al substitut.

 

En el cas que substitut i contribuent coincideixin en la mateixa persona, l’impost es merita quan el contribuent posa la beguda a disposició del consumidor.

 

9. Com repercuteix l’impost el substitut al contribuent?

 

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”.

 

De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992) l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

 

10. Com es trasllada l’impost al consumidor?

 

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

 

11. Quan s’ha d’autoliquidar l’IBEE i qui l’ha d’autoliquidar?

 

L’impost s’ha d’autoliquidar en la forma i terminis que s’estableixin reglamentàriament.

 

Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha d’aprovar el Reglament de desplegament de la Llei. En principi, és previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en els 20 primers dies del mes següent a cada trimestre (1-20 d’abril; 1-20 de juliol; 1-20 d’octubre; i 1-20 de gener).

 

D’acord amb això, el primer període de liquidació és el trimestre abril-juny 2017 que s’haurà d’autoliquidar entre els dies 1 i 20 de juliol de 2017.

 

Ha d’ingressar i presentar l’autoliquidació el contribuent o el substitut del contribuent segons ha quedat explicat en el punt 5 d’aquest document informatiu.

 

El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del Vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda.

 

12. Qui gestiona, inspecció i recapta l’impost?

 

D’acord amb la Llei, té atribuïdes les funcions de gestió , inspecció i recaptació de l’impost l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Podeu adreçar les vostres consultes a:

 

Per a consultes de caràcter jurídic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per a consultes sobre l’aplicació i gestió de l’impost: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

1 Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni

 

L'EMPRESA QUEDA EXEMPTA DE L'OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA DE TREBALL

L'EMPRESA QUEDA EXEMPTA DE L'OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE DIARI DE LA
JORNADA DE TREBALL
                                                                                                Girona, 21 d'abril de 2017


La Sala IV del Tribunal Suprem, en la seva sentència del 23 de Març del 2017, ha
determinat que les empreses NO estan obligades a establir un sistema de registre de la
jornada diària efectiva que realitza la seva plantilla.


Aquesta sentència, doncs, deixa sense efecte la instrucció 3/2016 de la Direcció
General de la Inspecció de treball, respecte al registre horari de les jornades de treball
dels treballadors contractats a jornada completa.


En cap cas, però, modifica l'obligació del registre de jornada diari dels treballadors
contractats a temps parcial, ni l'obligació de les empreses de portar un registre de les
hores extraordinàries realitzades pels treballadors a jornada completa.

 


Així doncs, la situació actual en quant al registre horari, queda de la forma següent:


Treballadors contractats a jornada completa


*No es obligatori el registre diari de jornada


*És obligatori el registre d'hores extraordinàries


Treballadors contractats a temps parcial


* És obligatori el registre diari de jornada


Li recordem que pot accedir a totes les circulars a través de la nostra pàgina web
comgesteconomistes.com .


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Atentament,


Departament Laboral

 

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS (MODEL 347)

Benvolgut client,


Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions
tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del
MODEL 347 corresponent a l´exercici 2016, declaració informativa anual d´operacions
amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.


En el cas que tingui contractats els serveis comptables amb el nostre despatx i la
comptabilitat es confeccioni des de COMGEST ECONOMISTES, S.L., segueixi les
instruccions de l´apartat A de la present circular.


Per contra, si la comptabilitat la gestiona vostè des de les seves oficines, llegeixi
directament l´apartat B.


APARTAT A


Durant la primera setmana de febrer, rebran per correu electrònic la relació de clients
i proveïdors a incloure en l´esmentat model, obtinguts a través de la documentació que
ens ha facilitat per a la confecció de la seva comptabilitat. Abans del proper dia 20 de
febrer de 2017 ens haurien de confirmar les dades incloses en el llistat i/o comunicar
qualsevol variació que calgui efectuar sobre les mateixes. En cas de no rebre cap
comunicació seva abans de la data indicada anteriorment, entendrem la seva
conformitat amb les dades que li hem facilitat.


APARTAT B


A fi i efecte de complimentar l´esmentat model, els agrairíem que abans del proper dia
15 de Febrer de 2017 ens facin arribar, mitjançant el suport que considerin més oportú
(paper, correu electrònic, .....), la següent informació referent a les mencionades
operacions:

 

⇒ Nom fiscal
⇒ N.I.F.
⇒ Tipus d'operació ( proveïdor, client, etc... )
⇒ Adreça fiscal (incloent-hi el Codi Postal)
⇒ L'import anual de les operacions realitzades (IVA inclòs) juntament amb el
seu desglòs trimestral.


Tanmateix, els recordem que dins de les operacions que cal declarar, també cal
incloure les següents operacions sempre i quan aquestes superin els 3.005,06.- €:


⇒ Els leasings
⇒ Primes d´assegurances pagades
⇒ Interessos corresponents a préstecs bancaris
⇒ Les subvencions cobrades de qualsevol Administració Pública
⇒ Els imports superiors a 6.000,00 euros que s'hagin percebut en metàl·lic de
cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.


Així mateix, indicar que s'han de declarar de forma separada les quantitats
percebudes durant l'exercici per la transmissió d'immobles subjectes a IVA, ja estiguin
exemptes o no exemptes a IVA o que es tracti d'una operació amb inversió del subjecte
passiu, havent-ho de desglossar trimestralment.


Els recordem les novetats introduïdes en l'exercici 2014 i que continuen vigents per a
l'exercici 2016, destacant les següents:


⇒ Únicament els arrendadors i els arrendataris de locals de negoci que no es
practiqui retenció (no es declaren en el Model 180) hauran de declarar de forma
separada, els imports trimestrals d'operacions d'arrendament d'immobles. Així
mateix, els propietaris/arrendadors hauran de detallar la renda anual, les dades
identificatives i la referència cadastral de cada immoble per separat.


Les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal estan obligades a
presentar la declaració, havent-se de subministrar la informació de forma anual.


⇒ Determinades entitats o establiments de caràcter social (Art. 20.Tres Llei IVA)
estan obligades a presentar la declaració per les adquisicions en general de
béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o
professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.


⇒ Els subjectes passiu acollits al Règim Simplificat d'IVA (mòduls en IVA) hauran de
consignar en la declaració no només les operacions per les que emetin factura
(ingressos), sinó també aquelles operacions que hagin rebut factures (compres i
despeses) que hagin anotat en el Llibre Registre de Factures Rebudes.


⇒ Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar totes les
subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.


⇒ Les operacions incloses en el Règim Especial del Criteri de Caixa (RECC) s'hauran
de consignar de forma separada i per l'import anual, havent d'informar els
subjectes passius acollits a aquest règim i els destinataris de les operacions
incloses en aquest règim, els següents imports:


1. Import meritat durant l'exercici d'acord amb la regla general de
meritament (Art. 75 Llei IVA): import de les factures emeses i/o rebudes
durant l'exercici.
2. Import meritat durant l'exercici segons els criteris del règim especial (Art.
163 terdecies Llei IVA): Import (a) de les factures cobrades o satisfetes
durant l'exercici i (b) de les factures de l'exercici anterior que no s'havien
cobrat o satisfet i que en aquest exercici s'ha ingressat l'IVA meritat o
s'ha deduït l'IVA suportat.


⇒ Els destinataris de les operacions amb inversió del subjecte passiu (Art. 84.1.2º Llei
IVA), en virtut de les quals el destinatari és el subjecte passiu de l'operació,
hauran de declarar-les de forma separada i desglossades trimestralment.
Informant l'import de la contraprestació, IVA exclòs.


⇒ Les operacions subjectes i exemptes d'IVA, relatives a béns vinculats o destinats
a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner, s'han de declarar de
forma separada i desglossades trimestralment.


D´altra banda, els recordem que NO cal incloure en aquesta declaració qualsevol
operació sobre la que l'obligat tributari vingui sotmès a presentar informació periòdica
a l´Administració Tributària, això és:


⇒ Operacions intracomunitàries (declarades mitjançant el model 349).
⇒ Factures de compra sotmeses a retenció (professionals declarats en el model
190).
⇒ Lloguers satisfets o pagats per l'arrendatari sotmesos a retenció (Model 180).
⇒ Lloguers percebuts o cobrats per l'arrendador sotmesos a retenció (des del
passat exercici 2014 i continua vigent en l'exercici 2016, ja que l'arrendatari ha
de subministrar en el Model 180 les dades de l'immoble arrendat).


Tanmateix, tampoc cal declarar les següents operacions:


⇒ Exportacions i importacions. No s'aplica als serveis relacionats amb les
exportacions i les importacions, els quals s'han d'informar en la declaració.
⇒ Aquelles que hagin suposat entregues de béns o prestacions de serveis per les
quals l'obligat tributari no estigui obligat a expedir i entregar factura o document
substitutiu consignant les dades de identificació del destinatari. Per exemple:
indemnitzacions percebudes de companyies d'assegurances.


Donada la importància del model 347 en quant a la informació que incorpora i a la
vinculació entre declaracions al tractar-se de dades coincidents, els demanem el
màxim rigor sobre els imports que ens facilitin.


Sense més, i a l'espera de la citada documentació, rebin una cordial salutació i els
informem que restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.


Girona, 1 de febrer de 2017


Departament Fiscal

NO ES PODEN DEMANAR AJORNAMENTS A L'AEAT

Benvolgut client,
 
Per tal que puguin fer la planificació de la seva tresoreria aquest últim trimestre del 2016, cal tenir present que no es podran sol·licitar a l'agència tributària ajornaments o fraccionaments.
 
En concret no es permetrà l'ajornament o fraccionament de:
 
  •  Les retencions i ingressos a compte.
  •  Les liquidacions tributàries fermes total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.
  •  S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament d'obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats.
  • S'elimina la possibilitat d'ajornament o fraccionament dels tributs repercutits (IVA). Només seran ajornables en el cas que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades.
 
Les entitats financeres han posat a disposició dels seus clients diferents alternatives de préstecs per tal de facilitar el màxim possible el compliment amb les obligacions tributaries.
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
 
Atentament
Departament Fiscal

CALENDARI LABORAL 2017

CALENDARI LABORAL ANY 2017
 
FESTES NACIONALS
 
6 DE GENER* Reis (Festa estatal)
 
14 D’ ABRIL Divendres Sant (Festa estatal)
 
17 D’ ABRIL* Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica)
 
1 DE MAIG Festa del Treball (Festa estatal)
 
24 DE JUNY* Sant Joan (Festa autonòmica)
 
15 D’AGOST L’ Assumpció (Festa estatal)
 
11 DE SETEMBRE Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica)
 
12 D’OCTUBRE Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal)
 
1 DE NOVEMBRE Tots Sants (Festa estatal)
 
6 DE DESEMBRE Dia de la Constitució (Festa estatal)
 
8 DE DESEMBRE La Immaculada (Festa estatal)
 
25 DE DESEMBRE Nadal (Festa estatal)
 
26 DE DESEMBRE* Sant Esteve (Festa autonòmica)
 
 
De les 4 festes ressenyades amb(*), n’ hi haurà una, a triar entre les quatre, que és de caràcter recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.
 
FESTES LOCALS
 
CONTACTEU AMB NOSALTRES I US INFORMAREM.
 
 
VACANCES
 
 
SEGONS CONVENI COL·LECTIU D’APLICACIÓ.
 
 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes